EESK stöder tester med SBBS-värdepapper på marknaderna, men efterlyser ett starkare möjliggörande regelverk för det nya finansieringsinstrumentet

SBBS

Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgång (sovereign bond-backed securities, SBBS) kan bidra till ökad diversifiering i och reducerad risk för statsobligationsportföljer som innehas av banker och andra finansiella aktörer. Detta skulle kunna få positiva konsekvenser för stabiliteten och motståndskraften i det finansiella systemet och förbättra integreringen på finansmarknaderna.

EESK ställer sig därför bakom kommissionens lagstiftningsförslag för att inrätta ett regelverk som gör det möjligt för SBBS-värdepapper att utvecklas av marknaden. Kommittén stöder införandet och testerna av SBBS-värdepapper på marknaderna, men efterlyser samtidigt att ett antal öppna frågor i förslaget tas upp till diskussion. 

”Det enda sättet att se om bankerna och investerarna verkligen är intresserade av SBBS-värdepapper är att testa dem”, sade Daniel Mareels, föredragande för yttrandet i ämnet. SBBS-värdepapper skulle kunna bidra till att ytterligare försvaga den nära kopplingen mellan banker och deras hemländer. EESK har efterlyst ytterligare åtgärder för att uppnå detta alltsedan den senaste finanskrisen.

Det kommer dock vara viktigt att säkerställa tydlighet, effektivitet och ändamålsenlighet i det föreslagna regelverket, och även om EESK håller med om många aspekter i förslaget anser kommittén att andra måste stärkas: Esmas tillsyn måste till exempel stärkas och inledas tidigare om företag för särskilda ändamål ska tillåtas att själva certifiera sammansättningen av de underliggande SBBS-portföljerna.

Ett antal obesvarade frågor behöver också tas upp till diskussion, exempelvis om SBBS-värdepapper skulle vara effektiva under alla omständigheter, och man kommer även att behöva diskutera vidare om SBBS-värdepapper bör erbjudas privata sparare och konsumenter.

Det föreslagna regelverket bör utvecklas ytterligare i nära dialog med alla berörda parter. (jk)