Tillgängliga språk:

Ledare

Att befästa Europas värderingar

Bästa läsare!

Mindre än sju månader före valet till Europaparlamentet står EU vid ett vägskäl.

Vad som för bara några år sedan verkade omöjligt tycks nu ha blivit en daglig utmaning: Jag talar om ifrågasättandet av EU och hoten mot dess värden. Oavsett om det gäller demokrati, frihet, jämlikhet, respekt för människans värdighet och de mänskliga rättigheterna eller rättsstatsprincipen utmanas våra värden i många delar av unionen. Värdena utgör emellertid EU:s hörnsten, och när de hotas skakas unionen i sina grundvalar.

Kommande evenemang

22–23/11/2018, Aten, Grekland

EESK:s 12:e medieseminarium för det civila samhället – Att befästa Europas värderingar

28/11/2018, Bryssel

EESK:s konsumentkonferens

30/11/2018, Bryssel

Att bekämpa för tidigt åldrande i Europa

12–13/12/2018, Bryssel

EESK:s plenarsession

I korthet

Gianluca Brunetti, ny generalsekreterare för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har utnämnt Gianluca Brunetti, tidigare direktör för personal- och finansfrågor vid EESK, till ny generalsekreterare från och med den 14 november 2018.

EESK älskar europeisk film

Den 23 oktober premiärvisades filmen ”Cold War” av Paweł Pawlikowski (som vann en Oscar för filmen ”Ida” 2015 och utmärkelsen bästa regissör vid filmfestivalen i Cannes 2018) på Bozar i Bryssel. EESK var samorganisatör för detta evenemang, i partnerskap med Europeiska kommissionen (Kreativa Europa), Europaparlamentet (Luxfilmpriset) och Bozar. Fem hundra personer kom till Bozar för att se filmen. I sitt öppningsanförande vid evenemanget, för EESK:s vägnar, underströk Isabel Caño, EESK:s vice ordförande med ansvar för kommunikation, att kulturen är viktig för det civila samhället, särskilt dialogen mellan olika kulturer. Filmvisningen följdes av ett samtal med Ewa Puszczyńska, kreativ producent vid OPUS FILM, under ledning av Robert Sołtyk, f.d. korrespondent för Gazeta Wyborcza, om yttrandefrihet och kreativitet i ett totalitärt samhälle, där den viktigaste slutsatsen som drogs var att ”kulturen korsar gränser snabbare än människor”. (ehp)

På fotot: Juliette Duret, Bozar, Isabel Caño, EESK:s vice ordförande, Lucía Recalde, Kreativa Europa – delprogrammet Media, Ewa Puszczyńska, kreativ producent vid OPUS FILM

Luca Jahier: ”Ett hållbart Europa – eller inget Europa”

Vid högnivåkonferensen om målen för hållbar utveckling och initiativ för hållbara globala värdekedjor som EESK anordnade tillsammans med Europeiska kommissionen och Nederländernas ekonomiska och sociala råd framhöll Luca Jahier att det inte finns något alternativ till en hållbar ekonomi: ”Ett hållbart Europa – eller inget Europa”.

Organisationer i det civila samhället uppmanar Serbien att stärka rättsstatsprincipen

Det sjunde sammanträdet i den gemensamma rådgivande kommittén EU–Serbien som ägde rum i Belgrad den 23 oktober utgjorde ett tillfälle för civilsamhällesorganisationer från båda sidor att diskutera läget i Serbiens anslutningsprocess.

EESK välkomnar det första lånet till den sociala ekonomin enligt Junckerplanen

Europeiska investeringsbanken (EIB) har beviljat ILUNION, ett spanskt företag inom den sociala ekonomin, ett lån på 35 miljoner euro. Genom lånet erkänns den sociala ekonomins potential, som EESK har känt till sedan länge. Lånet förväntas skapa 725 nya arbetstillfällen.

EESK-nyheter

Kommissionsledamot Christos Stylianides: rescEU är bara en första uppgradering av civilskyddsmekanismen

Med tanke på de dramatiska effekterna av klimatförändringarna har EESK uppmanat EU:s institutioner att anta ytterligare gemensamma åtgärder och strategier som en del av rescEU-förslaget för att kunna reagera på katastrofer på ett mer effektivt och ändamålsenligt sätt.

 

EESK vill att det civila samhället ska ta större del i EU:s yttre åtgärder

Federica Mogherini, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, deltog i EESK:s plenarsession den 17 oktober 2018 för att diskutera de allvarligaste yttre hoten och utmaningarna som EU står inför. EESK:s ordförande Luca Jahier betonade den viktiga roll som EU har i sin egenskap av en av de största givarna av humanitärt bistånd och påpekade att ”civilsamhällets organisationer är villiga att delta i dessa insatser”.

40 % av EU:s budget bör öronmärkas för klimatförändringarna

Med sitt yttrande om en ”klimatfinansieringspakt” vill EESK säkerställa finansieringen av den nödvändiga övergången till en grön ekonomi. Kommittén anser att 40 % av EU:s budget bör ägnas åt kampen mot klimatförändringarna och deras konsekvenser.

EESK anser att det behövs en stark, fullt ut finansierad gemensam jordbrukspolitik (GJP).

EESK anser att det behövs en stark, fullt ut finansierad gemensam jordbrukspolitik och motsätter sig alla nedskärningar av GJP-budgeten. Kommittén välkomnar lagstiftningsförslagen om den nya gemensamma jordbrukspolitiken, med den nya inriktningen på en högre ambitionsnivå på miljö- och klimatområdet, subsidiaritet och förenklingar, men vi är angelägna om att se till att GJP förblir en gemensam politik med en stark inre marknad.

EESK lägger fram nya idéer för att förbättra den ekonomiska styrningen i EU

EU economic governance

I oktober antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) ett paket med yttranden om EU:s ekonomiska styrning, där man lade fram nya idéer för de europeiska beslutsfattarna till de pågående diskussionerna om att fördjupa Ekonomiska och monetära unionen (EMU) och den kommande europeiska planeringsterminen.

Nedskärningar i sammanhållningspolitikens budget sänder fel signal

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén är fast övertygad om att sammanhållningspolitiken är av avgörande betydelse för Europas framtid, och kräver tillräckliga resurser och lämpliga reformer. En nedskärning av budgeten för programperioden 2021–2027 skulle sända ut fel signal till allmänheten och skulle kunna vara skadlig för sammanhållningspolitiken. Budgeten bör behållas på samma nivå som den är nu och ökas för territoriellt samarbete.

EESK efterlyser en snabb men gradvis övergång till en hållbar ekonomi

EU har åtagit sig att arbeta för en koldioxidsnål, mer resurseffektiv och hållbar ekonomi utöver sociala mål. Finansieringen av dessa åtaganden, med beaktande av miljömässiga, sociala och förvaltningsmässiga kriterier, utgör en enorm investeringsutmaning.

EESK stöder tester med SBBS-värdepapper på marknaderna, men efterlyser ett starkare möjliggörande regelverk för det nya finansieringsinstrumentet

SBBS

Värdepapper med statsobligationer som underliggande tillgång (sovereign bond-backed securities, SBBS) kan bidra till ökad diversifiering i och reducerad risk för statsobligationsportföljer som innehas av banker och andra finansiella aktörer. Detta skulle kunna få positiva konsekvenser för stabiliteten och motståndskraften i det finansiella systemet och förbättra integreringen på finansmarknaderna.

De nya migrations- och gränsförvaltningsfonderna bör inriktas på integrering av migranter

EESK stöder den nya asyl- och migrationsfonden och instrumentet för gränsförvaltning och visering. I det yttrande som antogs vid plenarsessionen i oktober och som utarbetats av Giuseppe Iuliano ställer sig kommittén bakom kommissionens beslut att öka budgeten för båda politikområdena, men påpekar att ordet ”integration” bör finnas kvar i namnet på migrationsfonden och att det bör antas bestämmelser om reguljär migration till EU.

EESK motsätter sig nedskärningarna i ESF+ – EU:s viktigaste fond för att investera i människor.

Kommittén är mycket kritisk till den förslagna anslagsminskningen på sex procent i den nya Europeiska socialfonden+, som under EU:s nya långsiktiga finansieringsperiod 2021–2027 kommer att samla flera befintliga fonder och program som syftar till att stärka unionens sociala dimension.

 

Det tredje mobilitetspaketet bör omfatta alla former av transporter

Kommissionens nya förslag måste gå längre och ta hänsyn till alla tillgängliga former av transporter. Det bör vara inriktat på gods- och persontransporternas intermodalitet. I ett yttrande som utarbetats av Giulia Barbucci och som antogs vid plenarsession i oktober stöder EESK det tredje mobilitetspaket som kommissionen presenterat, men förespråkar ett ambitiösare projekt.

EESK till kommissionen: digitaliseringen måste vara inkluderande

Programmet för ett digitalt Europa, som utarbetats av kommissionen, tar ett steg i rätt riktning genom att erkänna den viktiga roll som digitala färdigheter spelar, men det skulle kunna vara närmare knutet till den sociala verkligheten. I ett yttrande som utarbetats av Norbert Kluge och Ulrich Samm och som antogs vid plenarsessionen i oktober stöder EESK kommissionens förslag och noterar att digitaliseringen i Europa måste vara inkluderande och den ”digitala avkastningen” fördelas jämnt genom lämpliga politiska åtgärder.

Att föra konsumenterna närmare finansindustrins centrum

Digitala gränsöverskridande finansiella tjänster är långt ifrån populära bland europeiska konsumenter, som fortfarande föredrar den verkliga kontakt som nationella privatkundsbanker erbjuder. Det behövs större ansträngningar för att ge de europeiska konsumenterna ett bättre utbud, lättbegripliga produkter och ekonomiskt överkomliga tjänster, och samtidigt göra gränsöverskridande transaktioner säkrare och tryggare. Det var de viktigaste budskapen från en debatt vid EESK den 26 september.

Nyheter från grupperna

Är EU äntligen på väg mot ett socialt Europa?

av Arbetstagargruppen

Workshop om den europeiska pelaren för sociala rättigheter i St. Pölten den 12 oktober 2018
 

Fria yrken 4.0: en hållbar omvandling av deras definition

Från gruppen Mångfald Europa vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK)

Gruppen Mångfald Europa vid EESK kommer att stå värd för ett evenemang om de fria yrkena med inriktning på en hållbar omvandling av deras definition Evenemangets syfte är att vinna ny kunskap för att utarbeta en framtidssäkrad definition av de fria yrkena i ett digitaliserat arbetsliv.

Hur företagen kan stödjas i den digitala tidsåldern – digitalisering av små och medelstora företag

Från EESK:s Arbetsgivargrupp

Brist på medvetenhet, underutvecklad infrastruktur, höga investeringskostnader samt brist på kompetens och kompetensglapp – det är några av de utmaningar som små och medelstora företag står inför när de ska försöka utnyttja fördelarna med den digitala revolutionen. Deltagarna i konferensen ”Hur företagen kan stödjas i den digitala tidsåldern – digitalisering av små och medelstora företag” försökte identifiera potentiella hinder och föreslå lösningar för att övervinna dem i framtiden. Evenemanget ägde rum den 24 oktober 2018 i Wien, Österrike.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Ditt Europa, din mening – 2019: Rösta för framtiden!

Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs flaggskeppsevenemang Ditt Europa, din mening, som ger ungdomar en röst i EU:s beslutsprocess, firar tioårsjubileum nästa år. 2019 är ett valår, och det nya Europaparlamentet kommer att ha mycket viktiga beslut att fatta, i en tid då allt från ekonomi till kommunikation och från politik och sociala trender håller på att revolutioneras.