Den blå bioekonomins potential förblir outnyttjad inom EU. EESK rekommenderar därför att man inrättar Europaomfattande pilotprojekt med deltagande av lokala aktörer och forskarsamhället.

På det finländska ordförandeskapets begäran utarbetade EESK ett förberedande yttrande om blå bioekonomi, som behandlar den ekonomiska verksamhet som bygger på ett hållbart utnyttjande av förnybara vattenresurser och tillhörande sakkunskap. Yttrandet antogs vid EESK:s plenarsession i oktober.

Föredraganden Simo Tiainen förklarade att ”återställningen av den biologiska mångfalden i hav, sjöar och vattendrag skulle öppna upp nya affärsmöjligheter. För detta krävs teknisk innovation och ekonomiskt stöd via lämpliga instrument.”

Den blå bioekonomin bör bli en tyngdpunkt i EU:s samarbetsprogram med Förenta nationerna och fungera som ett verktyg för att nå Parisavtalets mål om klimatförändringarna. ”Detta kommer att kräva rejäla insatser för att återställa den biologiska mångfalden i hav och inlandsvatten och för att utnyttja deras potential att lagra koldioxid. På så sätt kan vi även skapa arbetstillfällen av god kvalitet i landsbygds-, kust- och öregioner förklarade medföredraganden, Henri Malosse, avslutningsvis. (mr)