Blockkedjeteknik: EU bör bli världsledande, säger EESK

Blockkedjetekniken har potential att förändra samhället, men det finns ett behov av rättslig klarhet och säkerhet och därför även en gemensam EU-strategi. Detta är det centrala budskapet i ett initiativyttrande som EESK antog den 30 oktober och som också uppmanar Europeiska kommissionen att inleda ett omfattande initiativ för att göra EU till en global auktoritet på detta område.

Denna teknik kan tillämpas på många områden för att öka säkerhet och öppenhet och kan även bidra till att målen för hållbar utveckling uppnås. Men – som EESK säger i sitt yttrande – det finns fortfarande flera utmaningar att ta itu med, och behovet av integritetsskydd, av att bringa klarhet och säkerhet och av att skydda privatlivet är akut.

EESK efterlyser därför en gemensam EU-strategi och uppmanar kommissionen att inleda ett omfattande initiativ med målen för hållbar utveckling i centrum. Detta bör kompletteras med en handlingsplan för Europa som gör det möjligt för EU att bli den globala referenspunkten för blockkedjeteknik.

Att ta itu med den rättsliga osäkerheten är därför en prioriterad uppgift. Den nuvarande rättsliga ramen är otydlig och splittrad på medlemsstatsnivå. Det är också viktigt att skydda den personliga integriteten, säkerställa interoperabilitet mellan de olika teknikplattformarna för blockkedjeteknik och minska transaktionskostnaderna, som i många fall är oöverkomliga. (dgf)