Europeiska planeringsterminen: 2020 års cykel måste sätta hållbar och inkluderande tillväxt i centrum

EESK är av den bestämda uppfattningen att 2020 måste samordningen av den ekonomiska politiken i alla medlemsstater ha som mål att avvärja risken för recession och styra EU:s ekonomi in på en väg mot hållbar och inkluderande tillväxt. Detta bör inkludera ytterligare reformer, investeringar och iakttagande av förfarandet vid makroekonomiska obalanser samt en mer strukturerad involvering av det civila samhället i processen för den europeiska planeringsterminen.

I tre nyligen antagna dokument välkomnade EESK den fortsatta utvecklingen av den europeiska planeringsterminen under 2019, exempelvis den nya inriktningen på investeringar och att sociala och miljömässiga mål tillmäts större betydelse. Kommittén efterlyste dock ytterligare en rad anpassningar som skulle kunna förbättra planeringsterminen, minska nuvarande risker och öka motståndskrafts- och tillväxtpotentialen i EU:s och euroområdets ekonomier.

EESK anser, till exempel, att finanspolitiken måste komplettera ECB:s anpassliga penningpolitik med en positiv och sammanvägd finanspolitisk inriktning inom euroområdet, samtidigt som principen om budgetdisciplin bevaras.

Detta bör åtföljas av ytterligare viktiga åtgärder inom nästa cykel av den europeiska planeringsterminen, som

  • uppmuntrar effektiva strukturella reformer genom välriktade investeringsstrategier,
  • lägger lika stor vikt vid sociala, miljömässiga, makroekonomiska respektive finansiella mål,
  • främjar ytterligare offentliga och privata investeringar, och
  • tar itu med medlemsstaternas klena efterlevande av förfarandet vid makroekonomiska obalanser.

Avslutningsvis efterlyser EESK förstärkt involvering av det civila samhället, både på europeisk och nationell nivå, i alla skeden av den europeiska planeringsterminen. Detta skulle kunna leda till att engagemanget och ansvaret för reformer stärks på nationell nivå, och att processen därmed blir effektivare och mer hållbar. I linje med detta rekommenderar kommittén att ett årligt samråd med det civila samhället anordnas under kommitténs överinseende i varje medlemsstat och på EU-nivå.

Kommitténs politiska bidrag inför nästa cykel av planeringsterminen lades fram i två uppföljningsyttranden om den årliga tillväxtöversikten och om
rekommendationen om den ekonomiska politiken i euroområdet, samt i en
informationsrapport om landsbesök inom ramen för den europeiska planeringsterminen. (jk)