”Grassroots View” – en poddserie från EESK

Avsnitt 1 – Vad har hänt med rättsstatsprincipen?

Titel 1

Grassroots View är en ny poddserie från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK). I denna utforskar vi heta frågor som verkar diskuteras av alla i dessa dagar, men vi gör det ur det civila samhällets perspektiv och samlar in vittnesmål från berörda parter på fältet och berättelser från EESK-ledamöter som företräder deras intressen i Bryssel.

Tillgängliga språk:

Ledare

Den amerikanska journalisten och feministen Gloria Steinem har en gång sagt: ”Ett jämställt samhälle skulle vara ett samhälle där ordet ”kön” inte existerar, där var och en kan vara sig själv”.

Men för att komma dit måste vi öka våra ansträngningar. Även om framsteg har gjorts är jämställdhet mellan könen fortfarande en dröm. Vid EESK har vi arbetat i flera år på att öka allmänhetens medvetenhet på detta område och föra upp jämställdheten på dagordningen. Vi vill inte längre höra enkla programförklaringar om goda intentioner om jämställdhet, vi vill att politiska beslut ska fattas som gör att vi når fram.

Vi måste övervinna de sexistiska stereotyperna. Vi måste motsätta oss de stereotyper som sprids av vissa medier, religiösa grupper med flera. Vad vi kräver är att bristande jämställdhet mellan könen aktivt ska bekämpas på alla områden, annars kommer vi att få vänta i ytterligare hundra år innan jämställdhet mellan kvinnor och män uppnås.

Kommande evenemang

19 december 2019, Bryssel

16:e sammanträdet i EU:s inhemska rådgivande grupp för Centralamerika

22–23 januari 2020, Bryssel

EESK:s plenarsession

I korthet

EESK håller sin första konferens om rättsstatsprincipen

EESK:s konferens om ”Grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen – trender i EU sedda från ett civilsamhälleligt perspektiv”, som anordnades i Bryssel den 5 november, sände en signal om att det finns ett akut behov av att involvera det civila samhället i arbetet med att främja en rättsstatskultur i Europa.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén får en ny logotyp

Med sina tre slingor symboliserar den nya logotypen kompromissandan mellan kommitténs tre grupper, som är kärnpunkten i EESK:s arbete.

Jul- och nyårshälsning

Bästa läsare!

Vi vill tacka för det intresse ni har visat under 2019. Varje ”gilla”, delning och retweet och varje uppmuntrande ord uppskattas mycket.

Vi önskar alla läsare en god jul och ett gott nytt år 2020.

EESK info-teamet

EESK-nyheter

Grönt ljus från Europaparlamentet för den nya kommissionen. Lansering den 1 december 2019

Uttalande av EESK:s ordförande Luca Jahier

Team #vonderleyen får grönt ljus: Nu är det dags att vi genomför ett hållbart Europa i medborgarnas intresse!

27.11.2019

Dagens omröstning i Europaparlamentet banar väg för en ny europeisk era. Jag är övertygad om att kommissionens nya ordförande, Ursula von der Leyen, och hennes lag med verkställande vice ordförande, vice ordförande och kommissionsledamöter kommer att ge vår kontinent ny drivkraft, efter det uppmuntrande valresultatet vid Europaparlamentsvalet i maj. Våra medborgare har gett oss fem år att bygga upp morgondagens Europa och vi bör inte slösa bort denna möjlighet.

”Brexit är bara en etapp och inte resans slut”

Den 30 oktober, under EESK:s senaste plenarsession, hölls en debatt med Michel Barnier, EU:s chefsförhandlare för brexit. Under debatten efterlyste Michel Barnier ett nära partnerskap mellan EU och Förenade kungariket efter brexit, med tanke på att freden på Irland måste prioriteras och att ”den inre marknadens integritet inte är förhandlingsbar”.

EESK:s pris till det civila samhället går till ...

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har valt ut fem finalister bland de nästan 180 inspirerande projekt som tävlar om 2019 års pris till det civila samhället – som i år går till kvinnors egenmakt och jämställdhet.

EU-rättigheter och EU-medborgarskap bör inte vara till salu

Under de senaste åren har flera av EU:s medlemsstater i efterdyningarna av finanskrisen inrättat system för medborgarskap och uppehållstillstånd för investerare för att locka till sig investeringar och öka sina intäkter. Enligt ett yttrande som EESK antog under plenarsessionen i oktober medför denna praxis allvarliga risker och bör förbjudas i alla EU:s medlemsstater.

Hållbar utveckling måste vara högsta prioritet för Europas framtid

Hållbar utveckling måste stå i centrum för Europas framtid. I den resolution som utarbetats av Patricia Círez Miqueleiz, Rudy De Leeuw och Lutz Ribbe och som antogs vid plenarsessionen i oktober rekommenderar EESK kommissionen att bygga sin framtida arbetsplan för 2020 och tiden därefter på denna pelare. Kommittén efterlyser en övergripande hållbarhetsstrategi för EU för tiden fram till 2050 för att genomföra FN:s Agenda 2030 och dess 17 mål för hållbar utveckling, som EU har åtagit sig att uppfylla senast 2030.

”Ett geostrategiskt och historiskt misstag”

EESK kritiserar rådets beslut att inte inleda anslutningsförhandlingar med Nordmakedonien och Albanien

Kulturen kan vara en drivkraft för att stärka EU

Under EESK:s plenarsession i oktober hölls en debatt om rEUnaissance – En kulturell vision för Europa.

EESK:s ordförande Luca Jahier inledde debatten genom att välkomna att Emmanuel Macron hade anammat hans idé om en renässans för Europa. ”Vi får inte glömma att vår kontinent var ett kulturellt område innan den blev en politisk idé, och ett sådant område är inte homogent i sig, utan mår bra av variation och rörelse.”

EESK efterlyser initiativ för att ta vara på den blå bioekonomins enorma tillväxtmöjligheter

Den blå bioekonomins potential förblir outnyttjad inom EU. EESK rekommenderar därför att man inrättar Europaomfattande pilotprojekt med deltagande av lokala aktörer och forskarsamhället.

EESK föreslår att en EU-certifiering införs för tillförlitliga AI-produkter

EESK föreslår att EU utarbetar ett certifikat för tillförlitlig artificiell intelligens (AI), som ska utfärdas av ett oberoende organ efter att produkterna testats i fråga om nyckelkrav, t.ex. motståndskraft och säkerhet och att de är fria från fördomar, diskriminering och partiskhet. Detta har nyligen föreslagits i två EESK-yttranden där man granskar Europeiska kommissionens etiska riktlinjer för artificiell intelligens. EESK föreslår att EU utarbetar ett certifikat för tillförlitlig artificiell intelligens (AI), som ska utfärdas av ett oberoende organ efter att produkterna testats i fråga om nyckelkrav, t.ex. motståndskraft och säkerhet och att de är fria från fördomar, diskriminering och partiskhet. Detta har nyligen föreslagits i två EESK-yttranden där man granskar Europeiska kommissionens etiska riktlinjer för artificiell intelligens.

Blockkedjeteknik: EU bör bli världsledande, säger EESK

Blockkedjetekniken har potential att förändra samhället, men det finns ett behov av rättslig klarhet och säkerhet och därför även en gemensam EU-strategi. Detta är det centrala budskapet i ett initiativyttrande som EESK antog den 30 oktober och som också uppmanar Europeiska kommissionen att inleda ett omfattande initiativ för att göra EU till en global auktoritet på detta område.

EESK efterlyser en gemensam jordbrukspolitik som bidrar till att trygga generationsskiftet

Samarbete och partnerskap mellan EU, de nationella regeringarna och det civila samhället kommer att vara avgörande för att främja generationsskiftet bland jordbrukarna.

Europeiska planeringsterminen: 2020 års cykel måste sätta hållbar och inkluderande tillväxt i centrum

EESK är av den bestämda uppfattningen att 2020 måste samordningen av den ekonomiska politiken i alla medlemsstater ha som mål att avvärja risken för recession och styra EU:s ekonomi in på en väg mot hållbar och inkluderande tillväxt. Detta bör innebära ytterligare reformer, investeringar och iakttagande av förfarandet vid makroekonomiska obalanser samt en mer strukturerad involvering av det civila samhället i processen för den europeiska planeringsterminen.

Järnvägen bör fungera som en modell för en smidig och inkluderande övergång till den digitala tidsåldern

I ett yttrande på eget initiativ som antogs i oktober efterlyste rådgivande utskottet för industriell omvandling (CCMI) vid Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en inkluderande sektoriell övergång till en digitaliserad järnvägssektor och föreslog ett kommissionslett initiativ för att mobilisera de investeringar på 100 miljarder euro som behövs.

Nyheter från grupperna

Näringslivet kan stödja hållbarhet!

av EESK:s arbetsgivargrupp

Hållbarhet är avgörande för företag och arbetsgivare, som spelar en viktig roll som motorer för utveckling. En sund och stabil ekonomi är en nödvändig förutsättning för hållbar utveckling. Vi måste hitta lösningar som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt fördelaktiga. Det finns en betydande samsyn i de olika berörda parternas uppfattning om hållbarhet, men de har ofta olika åsikter om hur den ska uppnås.

Hållbarhet i Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2020

av EESK:s arbetstagargrupp

Digitaliseringen, klimatförändringarna, demografi och globalisering är de fyra sakområden som dominerar de politiska prioriteringarna under Europaparlamentets och kommissionens nya mandatperiod. För att ta itu med dem behövs en ny hållbar industrimodell som garanterar en rättvis övergång till en cirkulär och grön ekonomi. Tidigare erfarenheter (t.ex. ”de gula västarna”) visar att dessa brådskande och nödvändiga åtgärder inte kommer att åtnjuta folkligt stöd om man inte samtidigt tar hänsyn till arbetstagarna och om de ensamma får bära bördan.

Nya förebilder för Europas samhällen

Av EESK-gruppen Mångfald Europa

Eftersom jämställdhet mellan könen är en prioriterad fråga för den tillträdande kommissionsordföranden samtidigt som EU-direktivet om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare går in i sin införlivandefas i medlemsstaterna är det viktigt att titta på hur jämställdhet mellan könen, balans mellan arbete och privatliv, föräldraskap, dagens familjekonstellationer, vårdgivare, stöd till familjemedlemmar med funktionsnedsättning, åldrande och demografi hänger samman.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Film och foto avslutar EESK:s kulturella aktiviteter 2019

En fotoutställning om ett av Kroatiens viktigaste industriella kulturarvsområden och en tankeväckande film där annorlunda är det nya normala kommer att avsluta EESK:s kulturprogram 2019.