EESK efterlyser inkluderande AI som sätter arbetstagarna i främsta rummet när smart teknik införs på arbetsplatsen

EU måste försäkra sig om att AI-revolutionen inte äventyrar kvaliteten på arbetet i Europa. Samspelet mellan arbetstagare och maskiner måste regleras så att människorna aldrig blir underordnade maskinerna, framhåller Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i en rapport som antogs vid dess plenarsession i september.

EESK anser att det är ytterst viktigt att definiera förhållandet mellan människor och maskiner, hur självständiga maskinerna kan vara och hur de kommer att komplettera människornas arbete. Kommittén uppmanar kommissionen att ta upp dessa frågor i de etiska riktlinjer som den håller på att utarbeta.

”Det är inte etiskt godtagbart att människor kontrolleras av artificiell intelligens eller ses som underordnade maskiner som ger order om hur och när uppgifter bör utföras och om vilka typer av uppgifter som bör utföras. ”Ibland verkar det dock som om vi redan överträtt denna etiska gräns”, sade föredragande Franca Salis Madinier.

Europeiska kommissionens AI-strategi, med sin starka tonvikt på teoretisk och praktisk utbildning och uppbyggnad av digitala färdigheter, kan användas för att få bukt med social polarisering, men är endast en del av svaret på de komplexa utmaningar som vi står inför. EESK lyfter fram tre verktyg för social dialog, som kan bidra till att säkra en socialt godtagbar omställning:

  • Inkluderande AI, varigenom arbetstagare görs delaktiga i de praktiska processerna för att införa AI på arbetsplatsen i syfte att underlätta acceptansen.
  • Föregripande av förändringar genom dialog med arbetsmarknadens parter, där man undersöker hur produktionsprocesserna kommer att förändra företag och sektorer.
  • Socialt ansvarsfulla omstruktureringar när kollektiva uppsägningar inte kan undvikas, där alla alternativ till uppsägning utforskas.

EESK varnar också för farorna med att tillämpa algoritmer på rekrytering av arbetstagare och rekommenderar att principer om öppenhet införs i kommissionens etiska riktlinjer.

Med tanke på att olyckor redan rapporteras som ett resultat av samspelet mellan människor och maskiner på arbetsplatser efterlyser EESK att nya risker för hälsa och säkerhet tydligt ska identifieras och att det i EU-lagstiftningen ska införas bestämmelser som omfattar de arbetstagare som är utsatta för dessa risker.

Slutligen skulle EESK vilja att kommissionen inleder en debatt om hur de sociala trygghetssystemen ska finansieras i framtiden, eftersom de nuvarande systemen, som främst bygger på inkomster från beskattning av arbete, inte längre kommer att vara hållbara. (dm)