Ett fullgott socialt skydd bör garanteras för arbetstagare i alla anställningsförhållanden

Tillgång till socialt skydd är en nyckelfaktor för ett mer rättvist samhälle, men för många människor på EU:s arbetsmarknad, i synnerhet de som deltar i nya former av arbete samt egenföretagare, håller denna tillgång på att bli alltmer otillräcklig, varnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i sitt yttrande om Europeiska kommissionens förslag till rekommendation om tillgång till socialt skydd.

EESK uppmanade myndigheter på alla nivåer, samt civilsamhället och arbetsmarknadsparterna inom EU, att samarbeta för att återinföra social hållbarhet ”med den bredare målsättningen att säkerställa lika villkor på det sociala området där alla enligt samma regler och på jämförbara villkor kan få tillgång till ett socialt skydd”

”EU måste uppmuntra jämlikhet mellan medborgarna i Europa, och vi måste tala om den sociala hållbarheten i våra samhällen”, framhöll yttrandets föredragande Giulia Barbucci för plenarförsamlingen. ”Vår uppgift är att på nytt bekräfta den europeiska sociala modellen och att återuppbygga förtroendet för EU och därmed bekämpa spridningen av euroskepticism. Detta kommer att påverka EU:s framtid”.

EESK uppmanade medlemsstaterna att undersöka sätt att finansiera de sociala trygghetssystemen på ett sätt som inte bara säkerställer att systemen är hållbara, utan också gör dem mer inkluderande för att garantera tillgången till dem för personer som deltar i nya former av arbete samt egenföretagare, liksom alla sårbara grupper. (ll)