Den europeiska sociala modellen – har vi fortfarande råd med den i en globaliserad värld?

Av EESK:s Arbetsgivargrupp

För att förbli framgångsrika på det sociala planet behöver vi ekonomiska framgångar. För att se till att den europeiska sociala modellen fortsätter att vara hållbar måste vi göra den mer effektiv och öka EU:s produktivitet. Dessa var de viktigaste slutsatserna från diskussionen om ”Den europeiska sociala modellen – har vi fortfarande råd med den i en globaliserad värld?”, som hölls i Sopot, Polen, den 27 september 2018.

EU står för 7 % av världens befolkning, 20 % av världens BNP och minst 40 % av de globala offentliga utgifterna för socialt skydd, konstaterade Jacek Krawczyk, ordförande för EESK:s Arbetsgivargrupp. Trots detta finns det en växande känsla av utanförskap bland EU-medborgarna och en ökande populism, framhöll han.

Deltagarna var överens om att det krävs en lämplig balans mellan ekonomisk politik och socialpolitik, men det fanns olika uppfattningar om hur denna balans bör vara avvägd. BusinessEuropes Markus Beyrer ansåg att främjande av konkurrenskraften fortfarande är en prioriterad fråga. Styrkan i den europeiska sociala modellen ligger enligt honom i de många olika nationella lösningarna, och detta tillvägagångssätt bör behållas.

Ekonomiska, sociala och miljömässiga rättigheter måste ses som lika viktiga. Sociala rättigheter är också mänskliga rättigheter, framhöll Katarzyna Gardaphadze från OSSE.

Maciej Witucki, styrelseordförande för det polska företaget Work Service, påminde deltagarna om att vi måste beskatta företag och arbetstagare för att finansiera de sociala systemen och att vi måste utbilda människor ordentligt för att kunna erbjuda arbetstillfällen.

Den europeiska sociala modellen bör inte ses som en kostnad utan som en investering. Det behövs en verklig social dialog för att skingra misstron mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten, framhöll Dorota Gardias från det polska fackförbundsforumet.

Hans-Peter Klös, från institutet för ekonomisk forskning i Köln, påpekade att det kommer att bli svårt att bevara den europeiska sociala modellen om inte EU:s produktivitet ökar.

Diskussionen ägde rum vid det europeiska forumet för nya idéer och organiserades av det polska förbundet Lewiatan. (jl)