EESK ska förespråka en ambitiös EU-budget på minst 1,3 % av EU:s BNI

Vid en plenardebatt i september med Günther Oettinger (kommissionsledamot med ansvar för budget och personal) om EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 efterlyste EESK – i linje med Europaparlamentets ståndpunkt – en ambitiös budget på minst 1,3 % av BNI. Denna volym skulle ge unionen de redskap den behöver för att ta itu med dagens och morgondagens utmaningar. Ett avtal om en robust budget före valet till Europaparlamentet i maj 2019 skulle sända en viktig politisk signal och säkerställa att viktiga utgiftsprogram kan inledas utan förseningar.

Javier Doz Orrit, föredragande för EESK:s yttrande i ämnet, sade angående kommissionens budgetförslag: ”Vi stöder strukturen och prioriteringarna i förslaget, samt åtgärderna för förenkling, flexibilitet och synergier, men en ytterligare minskning av resursvolymen är, med tanke på situationen för EU:s ekonomi, inte godtagbar”.

Günther Oettinger försvarade den planerade budgetminskningen från 1,16 % till 1,11 % av BNI. Förenade kungarikets utträde, som kommer att leda till minskade inkomster, och vissa medlemsstaters ovilja att bidra med mer, utgjorde grunden för detta beslut. Kommissionens förslag behövde vara ambitiöst och samtidigt realistiskt för att slutligen kunna uppnå enhällighet.

EESK:s ledamöter sade att de på inga villkor kunde godta en kraftig budgetnedskärning när det gäller sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken. Båda politikområdena skulle behöva åtminstone bibehålla sina nuvarande budgetanslag.

Kommissionsledamoten beklagade budgetnedskärningarna för dessa program men ansåg dem motiverade. Nedskärningarna var konsekvensen av den minskade budgeten och införandet av nya politiska prioriteringar.

I detta hänseende stöder EESK införandet av nya egna medel för att öka intäkterna i budgeten. Kommittén beklagar att kommissionens förslag endast inbegriper en del av förslagen från högnivågruppen för egna medel.

Relaterade uttalanden:

Ordförande Luca Jahier

Föredragande Javier Doz Orrit