Alla otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan måste förbjudas och alla aktörer skyddas

Otillbörliga handelsmetoder ger negativa ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter. Livsmedelskedjan är särskilt utsatt för otillbörliga handelsmetoder, vilket kommissionen har konstaterat. Dess förslag till direktiv om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan går emellertid inte tillräckligt långt.

”Maktkoncentrationen i livsmedelskedjan ökar, och jordbrukare, arbetstagare, små och medelstora företag och konsumenter är de som drabbas hårdast. Det räcker inte att anta en minimiharmoniseringsstrategi. Vi behöver en rättslig ram på EU-nivå som förbjuder alla otillbörliga metoder”, upprepade Peter Schmidt. Dessutom behöver även jordbruksprodukter som inte är livsmedel och foder omfattas av lagstiftningen.

Ett annat EESK-förslag avser tillsynsmekanismerna, som måste bli mycket starkare och säkerställa att den klagandes anonymitet skyddas. Tillsyn kan ske i form av ett särskilt ombudsmannaförfarande, kollektiv talan och brottsbekämpande åtgärder från myndigheternas sida. För att underlätta klagomålsprocessen bör skriftliga avtal vara obligatoriska, vilket skulle skapa större rättvisa i förhandlingarna.

När det gäller skyddets omfattning anser EESK att det måste utökas till att gälla alla aktörer inom och utanför EU, eftersom trycket ofrånkomligen förs över på de svagaste aktörerna i kedjan, även när det är stora leverantörer som faller offer för otillbörliga handelsmetoder.

Vidare är det oacceptabelt att livsmedel säljs till ett pris under produktionspriset. ”Vi vill se ett effektivt förbud mot försäljning av varor under produktionskostnaden inom livsmedelshandeln” framhöll Peter Schmidt. ”Producenter, liksom jordbrukare, måste betalas ett skäligt och rättvist pris. De bör ha en inkomst som är tillräcklig för investeringar, innovation och hållbar produktion."(sma)