Om den digitala klyftan mellan könen överbryggas kommer EU:s BNP att öka med 16 miljarder euro

Den digitala klyftan mellan könen är en följd av diskriminering mot kvinnor som börjar redan i den tidiga barndomen. EESK föreslår en strategi på flera nivåer och en övergripande politik som tar itu med olika typer av ojämlikhet.

”Utbildningssystemet är det politikområde som man främst måste inrikta sig på. Vi måste ta itu med kulturella och även språkliga stereotyper, och det är särskilt på det sistnämnda området som vi alla kan bidra”, säger Giulia Barbucci. ”Flickor (och pojkar) måste erbjudas andra förebilder. På tjugohundratalet är det hög tid att vi tar itu med könsstereotyper och bekämpar dem på ett så djupt socialt och kulturellt plan som möjligt.”

Det är mycket viktigt att säkerställa digital kompetens och utbildning för alla, och lärare och utbildare måste därför kunna använda informations- och kommunikationsteknik.

Flickors och kvinnors intresse för naturvetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik måste ökas, exempelvis genom att man lyfter fram kvinnliga förebilder på det digitala området och framgångsrika kvinnliga företagare samt visar på möjligheterna till en framgångsrik yrkesmässig framtid tack vare bättre kunskaper i dessa ämnen. Detta är ännu viktigare mot bakgrund av den växande betydelsen av IKT-relaterad utbildning och övergripande, entreprenöriella, digitala och mjuka färdigheter som empati, kreativitet och komplex problemlösning, som är egenskaper som oftast tillskrivs kvinnor.

Livslångt lärande är avgörande för att förebygga utestängning från arbetsmarknaden, särskilt för kvinnor. Arbetsmarknadsparterna spelar i detta sammanhang en central roll. ”Arbetsmarknadsparterna måste generellt sett spela en central roll för att garantera rättvisa arbetsvillkor och tillgång till socialt skydd. Detta är också nödvändigt när det gäller ’gigekonomin’”, menar Giulia Barbucci. (sma)