Konsumentbestämmelserna bör både skydda konsumenterna och hjälpa näringsidkare att hantera omvälvningarna till följd av den växande e-handeln i Europa

Europeiska näringslivs- och konsumentföreträdare förenades i ett ljummet mottagande av kommissionens förslag En ny giv för konsumenterna vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs plenarsession den 20 september. I sin ståndpunkt om paketet undrade kommittén om den nya given lever upp till sitt löfte om att anpassa konsumentlagstiftningen i Europa till den digitala tidsåldern. Man borde ha prioriterat att fokusera på det praktiska genomförandet av de befintliga konsumentskyddsreglerna menade EESK.

Kommittén välkomnade att kommissionen äntligen kommit över sin osäkerhet kring kollektiv prövning, men skulle ha velat gå ett steg längre för att möjliggöra och tillgängliggöra grupptalan.

En av bristerna i förslaget är att det inte fastslås några bestämmelser om konsumenternas möjligheter att välja om de vill delta i en kollektiv talan eller ej.

EESK anser att kommissionen även bör ta itu med frågan om hur de konsument-och civilsamhällesorganisationer som åtar sig att försvara konsumenternas kollektiva intressen ska finansieras, och uppmanar medlemsstaterna att stödja inrättandet av fonder för att täcka utgifter i samband med rättstvister.

Kommittén anser att kommissionen borde ha inriktat sig på genomförandet av de befintliga bestämmelserna om produktsäkerhet, marknadskontroll, otillbörliga affärsmetoder och samarbete mellan kommissionen och medlemsstaternas konsumentskyddsmyndigheter.

Kommittén uppskattar vissa delar av kommissionens förslag. Att konsumenternas rättigheter utvidgas till att omfatta alla ”till synes kostnadsfria” digitala tjänster är en välkommen uppdatering, liksom införandet av särskilda kriterier för avskräckande böter på minst 4 % av näringsidkarens omsättning, för företag som bryter mot reglerna.

Åtgärderna för att skydda konsumenterna mot produkter med kvalitetsskillnader, särskilt livsmedel, behövs för att konsumenterna ska känna att de behandlas lika över hela Europa, eftersom vissa av dem upplever att de behandlas som andra klassens medborgare.

EESK:s företrädare för näringsidkare och konsumenter konstaterade dock att deras åsikter i vissa frågor inte gick att förena.

Näringsidkarna förespråkar en uppdatering, förenkling och anpassning av förhandsinformationen, men konsumenterna anser att detta skulle sänka nivån på konsumentskyddet.

Angående konsumenternas rätt att frånträda köpeavtal på nätet är näringslivsföreträdarna – i synnerhet små och medelstora företag – för att slopa skyldigheten att acceptera varor som inhandlats på nätet och som returneras efter användning snarare än en enkel provning och att erbjuda ersättning innan de kan granska om de returnerade varan skadats. Konsumentföreträdarna anser att detta förslag riskerar att begränsa konsumenternas rättigheter utan bevis för ett utbrett missbruk av dessa rättigheter.

Angående aggressiva affärsmetoder anser näringsidkarna att en hel ekonomisk sektor riskerar att stigmatiseras om medlemsstaterna ges befogenhet att begränsa hemförsäljning. De vill att alla aggressiva metoder ska bekämpas. Konsumenterna stöder åtgärden om den tillämpas på noga definierade kategorier av varor (läkemedel, vapen) av hälso- och säkerhetsskäl. (dm)