#JubelFestival – EESK:s ledamöter diskuterar nya idéer för Europas framtid

Jubel Festival, den allra första festivalen om europeisk demokrati i Belgien, ägde rum lördagen den 22 september 2018 i Leopoldparken i Bryssel. Festivalen gav tillfälle att utbyta åsikter och inhämta kunskaper. EESK-ledamöterna Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert och Daniel Mareels ledde en debatt om EU:s framtid, som var särskilt relevant med tanke på det kommande valet till Europaparlamentet.

Hundratals deltagare samlades för att diskutera läget i Europeiska unionen och lägga fram sina idéer om det Europa som de vill ha. Människor i alla åldrar, från alla bakgrunder och nationaliteter tog tillfället i akt att under festivalen om europeisk demokrati tala med och lyssna till varandra, inspireras och utbyta åsikter med politiska ledare, civilsamhällesorganisationer och experter i EU.

Eftersom valet till Europaparlamentet närmar sig snabbt betonade EESK-ledamöterna enhälligt att det inte finns någon tid att förlora för att uppfylla löftena, och de fokuserade på tre huvudpunkter:

  • Att bygga ett hållbart och inkluderande Europa (den digitala inre marknaden, bankunionen, den sociala pelaren, energiunionen).
  • Att hantera migrationen med beaktande av principerna om solidaritet och rättsstaten, som är kärnan i alla varaktiga kompromisser.
  • Att få EU att åter ställa människor i centrum och ge medborgarna möjlighet till en bättre livskvalitet. (mp)