EESK förespråkar en förstärkning av Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020

En större budget, mer synergieffekter mellan nätverken, fortsatt tekniskt stöd, ett bekräftat åtagande att investera i elektricitetsprojekt och infrastruktur med dubbla (civila och militära) användningsområden. I ett yttrande som utarbetats av Aurel Laurențiu Plosceanu och Graham Watson och som antogs vid EESK:s plenarsession den 19 September 2018 stöder EESK i stort den nya förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa för perioden 2021–2027 och lyfter fram områden där det finns utrymme för förbättringar.

Europeiska unionen kommer att investera i transeuropeiska transportnät, energinät och digitala nät genom det reformerade FSE-programmet. För att bidra till att binda samman och integrera regionerna i EU, stimulera skapandet av arbetstillfällen och uppnå smart och hållbar tillväxt för alla behövs en modern och högeffektiv infrastruktur.

”FSE är ett av EU:s mest framgångsrika program och har en strategisk betydelse för integreringen av den inre marknaden, fullbordandet av energiunionen, smart rörlighet och möjligheten för EU att skapa konkret mervärde för medborgarna, den sociala sammanhållningen och företagen”, sade Aurel Laurențiu Plosceanu. ”Vi får inte ge tillsynsmyndigheterna i medlemsstaterna eller på EU-nivå möjlighet att förhindra sammanlänkning av elnät, till exempel genom att utestänga privatfinansierade system. Om vi ska kunna nå våra klimatmål behöver vi både offentlig och privat finansiering i transeuropeiska nät”, konstaterade Graham Watson. (mp)