Kommissionens miljöhandlingsplan uppvisar en allvarlig brist på ambition och resurser

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har varnat för att kommissionens miljöhandlingsplan, som syftar till att förbättra det bristfälliga och ojämna genomförandet av EU:s miljölagstiftning och miljöstyrning, uppvisar en allvarlig brist på ambition och resurser och föreslår åtgärder som är för svaga för att på ett lämpligt och enhetligt sätt vidta åtgärder mot medlemsstater som inte följer reglerna.

”Detta är bara en liten del av vad som behövs för att garantera att miljölagstiftningen genomförs,” framhöll yttrandets författare, Arnaud Schwartz. ”Vi anser att bristande efterlevnad av EU-lagstiftningen måste hanteras på en tillräckligt hög nivå och utan dröjsmål, vilket inte föreslås i det aktuella meddelandet.”

EESK framförde nyligen i ett yttrande synpunkten att kommissionen – som ”fördragets väktare” – måste se till att miljöbestämmelserna efterlevs och att den har rätt att inleda förfaranden för efterlevnadskontroll eftersom den har en avgörande roll när det gäller att skydda detta gemensamma EU-intresse, särskilt mot bakgrund av den nuvarande omfattande miljöförstöringen.

I planen nämns dock endast uppbyggnad av kapaciteten i medlemsstaterna. En annan invändning är att det endast föreslås åtgärder för att åtgärda bristande efterlevnad orsakad av förväxling eller dålig förståelse, utan att ta itu med andra viktiga orsaker såsom brist på politisk vilja.

Avslutningsvis konstaterade kommittén att medlemsstaterna och kommissionen bör säkerställa betydande finansiering för rekrytering av ytterligare personal för att på ett korrekt sätt övervaka efterlevnaden av miljölagstiftningen. (ll)