Vid EESK:s konferens efterlystes reella åtaganden om en ambitiös sammanhållningspolitik efter 2020

Europeiska kommissionens förslag till sammanhållningspolitik efter 2020 innehåller många positiva aspekter men är inte tillräckligt långtgående. En sammanhållningsbudget som har skurits ned med 10 % i jämförelse med den föregående kommer inte att räcka till för att tillgodose behoven inom dagens politiska debatt och kontext. En slutlig överenskommelse om EU:s budget 2021–2027 måste nås före valet till Europaparlamentet 2019, mot bakgrund av de utmaningar som EU står inför.

Detta är några av de viktigaste slutsatserna från den konferens som nyligen anordnades av EESK inför utarbetandet av ett flertal yttranden om kommissionens sammanhållningspaket, som lades fram som en del av dess förslag till den fleråriga budgetramen.

Under konferensen betonades att det behövs ett reellt åtagande om regional utveckling och sammanhållningspolitik. Vid en avgörande tidpunkt för EU:s framtid kan en ambitiös politik vara central för att motarbeta en växande EU-skepsis och andra politiska och socioekonomiska utmaningar, och samtidigt bidra till att konkret förbättra människors liv och påverka synen på EU-politiken. Ett reellt åtagande bör först och främst speglas i en tydlig strategi och lämpliga budgetanslag. Båda måste anpassas till den politiska kontexten för att vara effektiva och uppfylla medborgarnas förväntningar. De flesta deltagarna ansåg att budgetanslagen från den föregående fleråriga budgetramen för sammanhållningspolitiken åtminstone bör bibehållas. EU:s trovärdighet står på spel.

Talarna sade också att medfinansieringsgraden måste bibehållas för att säkerställa att samtliga stödmottagare har tillgång till fonderna.

EESK:s yttranden om kommissionens sammanhållningspaket kommer att bli föremål för omröstning vid plenarsessionerna i september och oktober 2018. (jk)