Tillgängliga språk:

Ledare

Utan fred ingen tillväxt, inget välstånd och ingen framtid

Fred är något som det är värt att kämpa för varenda dag.

Det sägs alltid att det främsta skälet till att Europeiska unionen finns är att EU har tryggat freden mellan sina medlemmar i mer än sjuttio år. Ett annat starkt argument för unionen är att den hjälpt länder i det tidigare östblocket att återintegreras med väst något som aldrig skulle ha varit möjligt på så kort tid utan den. Europeiska unionen ger människorna en känsla av tillhörighet och främjar en europeisk identitet.

Kommande evenemang

22–23 november 2018, Aten, Grekland

EESK:s 12:e medieseminarium för det civila samhället - Befästande av Europas värderingar

28 november 2018, Bryssel

EESK:s konsumentkonferens

12–13 december 2018, Bryssel

EESK:s plenarsession

I korthet

EESK:s delegation diskuterar den sociala dialogen och ungdomspolitik med albanska partner

Ledamöter från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén träffade företrädare för det civila samhället i Albanien i Tirana den 24–25 september för att diskutera situationen för den sociala dialogen i Albanien samt ungdomspolitiken och de albanska ungdomarnas deltagande.

Fem frågor till Eleonora Di Nicolantonio

Eleonora Di Nicolantonio är ny chef för EESK:s kommunikationsavdelning sedan den 1 oktober 2018. Hon tar över efter Peter Lindvald-Nielsen.

#JubelFestival – EESK:s ledamöter diskuterar nya idéer för Europas framtid

Jubel Festival, den allra första festivalen om europeisk demokrati i Belgien, ägde rum lördagen den 22 september 2018 i Leopoldparken i Bryssel. Festivalen gav tillfälle att utbyta åsikter och inhämta kunskaper. EESK-ledamöterna Pierre Jean Coulon, Ronny Lannoo, Thierry Libaert och Daniel Mareels ledde en debatt om EU:s framtid, som var särskilt relevant med tanke på det kommande valet till Europaparlamentet.

 

Förstå Europa på det egna modersmålet

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén anordnar en utställning med titeln EU talar ditt språk för att uppmärksamma 60-årsdagen av Europeiska unionens första rättsakt, förordning nr 1/58, där det fastställs vilka språk som ska användas av EU:s institutioner. Utställningen är en hyllning till det flerspråkiga Europa och dess rikedom.

EESK-nyheter

Projekt från 27 länder tävlar om EESK:s pris till det civila samhället 2018

#CivSocPrize @EU_EESC

EESK har tagit emot 148 tävlingsbidrag till sitt pris, som i år delas ut till innovativa initiativ som främjar identiteter, europeiska värden och kulturarvet i Europa.

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som företräder det organiserade civila samhället på EU nivå, utlyste tävlingen i juni. Prissumman är 50 000 euro. När anmälningstiden gick ut den 7 september hade bidrag från 27 medlemsstater kommit in, vilket visar att det civila samhällets intresse för priset har ökat sedan 2017, då endast 20 länder var representerade.

EESK ska förespråka en ambitiös EU-budget på minst 1,3 % av EU:s BNI

Vid en plenardebatt i september med Günther Oettinger (kommissionsledamot med ansvar för budget och personal) om EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027 efterlyste EESK – i linje med Europaparlamentets ståndpunkt – en ambitiös budget på minst 1,3 % av BNI. Denna volym skulle ge unionen de redskap den behöver för att ta itu med dagens och morgondagens utmaningar. Ett avtal om en robust budget före valet till Europaparlamentet i maj 2019 skulle sända en viktig politisk signal och säkerställa att viktiga utgiftsprogram kan inledas utan förseningar.

Vid EESK:s konferens efterlystes reella åtaganden om en ambitiös sammanhållningspolitik efter 2020

Europeiska kommissionens förslag till sammanhållningspolitik efter 2020 innehåller många positiva aspekter men är inte tillräckligt långtgående. En sammanhållningsbudget som har skurits ned med 10 % i jämförelse med den föregående kommer inte att räcka till för att tillgodose behoven inom dagens politiska debatt och kontext. En slutlig överenskommelse om EU:s budget 2021–2027 måste nås före valet till Europaparlamentet 2019, mot bakgrund av de utmaningar som EU står inför.

Om den digitala klyftan mellan könen överbryggas kommer EU:s BNP att öka med 16 miljarder euro

Den digitala klyftan mellan könen är en följd av diskriminering mot kvinnor som börjar redan i den tidiga barndomen. EESK föreslår en strategi på flera nivåer och en övergripande politik som tar itu med olika typer av ojämlikhet.

Ett fullgott socialt skydd bör garanteras för arbetstagare i alla anställningsförhållanden

Tillgång till socialt skydd är en nyckelfaktor för ett mer rättvist samhälle, men för många människor på EU:s arbetsmarknad, i synnerhet de som deltar i nya former av arbete samt egenföretagare, håller denna tillgång på att bli alltmer otillräcklig, varnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) i sitt yttrande om Europeiska kommissionens förslag till rekommendation om tillgång till socialt skydd.

Det europeiska medborgarinitiativet Minority SafePack presenterades vid EESK

Vid EESK:s plenarsession den 20 september presenterade upphovsmakarna till det europeiska medborgarinitiativet Minority SafePack sin begäran, som syftar till att förbättra skyddet för nationella och språkliga minoriteter i Europa.

Konsumentbestämmelserna bör både skydda konsumenterna och hjälpa näringsidkare att hantera omvälvningarna till följd av den växande e-handeln i Europa

Europeiska näringslivs- och konsumentföreträdare förenades i ett ljummet mottagande av kommissionens förslag En ny giv för konsumenterna vid Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs plenarsession den 20 september. I sin ståndpunkt om paketet undrade kommittén om den nya given lever upp till sitt löfte om att anpassa konsumentlagstiftningen i Europa till den digitala tidsåldern. Man borde ha prioriterat att fokusera på det praktiska genomförandet av de befintliga konsumentskyddsreglerna menade EESK.

EESK efterlyser inkluderande AI som sätter arbetstagarna i främsta rummet när smart teknik införs på arbetsplatsen

EU måste försäkra sig om att AI-revolutionen inte äventyrar kvaliteten på arbetet i Europa. Samspelet mellan arbetstagare och maskiner måste regleras så att människorna aldrig blir underordnade maskinerna, framhåller Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i en rapport som antogs vid dess plenarsession i september.

Alla otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan måste förbjudas och alla aktörer skyddas

Otillbörliga handelsmetoder ger negativa ekonomiska, sociala och miljömässiga effekter. Livsmedelskedjan är särskilt utsatt för otillbörliga handelsmetoder, vilket kommissionen har konstaterat. Dess förslag till direktiv om otillbörliga handelsmetoder i livsmedelskedjan går emellertid inte tillräckligt långt.

EESK efterlyser obligatoriska åtgärder på onlineplattformar för att motverka desinformation

De sociala medieplattformarna bör ta ett större ansvar och hålla sig till stränga regler. Kommittén håller med kommissionen om att detta skulle innebära ett stort steg framåt i kampen mot desinformation. Kommissionens förslag saknar dock praktiska åtgärder för att uppnå dessa mål. I ett yttrande som utarbetats av Martin Siecker och som antogs vid EESK:s plenarsession den 19 september 2018 uppmanas kommissionen att anta obligatoriska åtgärder.

Kommissionens nya förslag om den digitala inre marknaden skyddar små och medelstora företag

Den nya förordningen om den digitala inre marknaden som kommissionen föreslår kommer inte bara att skydda konsumenterna i e-handeln utan också – för första gången någonsin – små och medelstora företag. Företag som bedriver verksamhet på onlineplattformar och sökverktyg kommer att kunna lösa eventuella konflikter utanför domstol. Dessa framsteg lyfts fram i det yttrande som utarbetats av Marco Vezzani och som antogs vid EESK:s plenarsession den 19 september 2018.

Kommissionens miljöhandlingsplan uppvisar en allvarlig brist på ambition och resurser

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har varnat för att kommissionens miljöhandlingsplan, som syftar till att förbättra det bristfälliga och ojämna genomförandet av EU:s miljölagstiftning och miljöstyrning, uppvisar en allvarlig brist på ambition och resurser och föreslår åtgärder som är för svaga för att på ett lämpligt och enhetligt sätt vidta åtgärder mot medlemsstater som inte följer reglerna.

EESK stöder kommissionens förslag om att investera i smart, säker och hållbar rörlighet

Luca Jahier, EESK:s ordförande, och Violeta Bulc, kommissionsledamot med ansvar för transportfrågor, deltog i en livlig debatt om rörlighet vid EESK:s plenarsession den 20 september 2018. Ett lämpligt regelverk för ett välfungerande gemensamt europeiskt transportområde, digitalisering av landtransporttekniken, bättre driftskompatibilitet mellan olika befintliga elektroniska vägtullsystem och investeringar i ren el stod i centrum för debatten med EESK:s ledamöter.

EESK förespråkar en förstärkning av Fonden för ett sammanlänkat Europa efter 2020

En större budget, mer synergieffekter mellan nätverken, fortsatt tekniskt stöd, ett bekräftat åtagande att investera i elektricitetsprojekt och infrastruktur med dubbla (civila och militära) användningsområden. I ett yttrande som utarbetats av Aurel Laurențiu Plosceanu och Graham Watson och som antogs vid EESK:s plenarsession den 19 September 2018 stöder EESK i stort den nya förordningen om Fonden för ett sammanlänkat Europa för perioden 2021–2027 och lyfter fram områden där det finns utrymme för förbättringar.

Nyheter från grupperna

Den europeiska sociala modellen – har vi fortfarande råd med den i en globaliserad värld?

Av EESK:s Arbetsgivargrupp

För att förbli framgångsrika på det sociala planet behöver vi ekonomiska framgångar. För att se till att den europeiska sociala modellen fortsätter att vara hållbar måste vi göra den mer effektiv och öka EU:s produktivitet. Dessa var de viktigaste slutsatserna från diskussionen om ”Den europeiska sociala modellen – har vi fortfarande råd med den i en globaliserad värld?”, som hölls i Sopot, Polen, den 27 september 2018.

Att vända EU-skepsisen

av EESK:s arbetstagargrupp

Arbetstagargruppen sammanträdde denna månad i Wien för att diskutera det österrikiska ordförandeskapet och de svårigheter som arbetstagare och medborgare i Europa står inför samt fackföreningarnas strategier för att bemöta dessa.

Att bekämpa populism är allas ansvar

EESK:s grupp Mångfald Europa

Ekonomiska framsteg och social stabilitet är två utmärkta vapen för att bekämpa EU-skepticism, men de räcker inte. Vid en konferens som anordnades i samarbete med Vorarlbergs arbetstagarkammare i Feldkirch, Österrike, den 11 oktober 2018 diskuterade EESK:s grupp Mångfald Europa hur och varför populismen ökar i EU och lyfte fram den mycket viktiga roll som det civila samhället kan spela för att bekämpa den.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Att befästa Europas värderingar

Det civila samhällets roll när det gäller att skydda, främja och förstärka vårt värdearv, med blicken riktad mot det kommande EU-valet

Vid sitt 12:e medieseminarium för det civila samhället, som kommer att äga rum i Aten den 22–23 november, kommer Europeiska ekonomiska och sociala kommittén att diskutera europeiska värderingar som en del av Europas arv.

Edvard Stepančič och konstruktivism över gränserna

I samband med plenarsessionen i oktober kommer en utställning med målningar med titeln ”Edvard Stepančič och konstruktivism över gränserna” att presenteras i foajén på sjätte våningen. Utställningen består av en privat samling med 21 konstverk i original och kommer att öppnas onsdagen den 17 oktober kl. 13.00 av EESK:s ordförande Luca Jahier.

”Food for Thought”

I november kommer EESK att stå värd för en utställning med titeln Food for Thought som omfattar 25 oljemålningar på duk av den kända konstnären Bruce Thurman. Utställningen presenteras i form av en illustrerad kokbok och är en resa genom olika europeiska recept som uppvisar olika matkulturer.