EESK efterlyser en mer integrerad strategi för transportsektorn

Transportsektorn spelar en viktig bidragande roll när det gäller att göra hållbar utveckling till verklighet. Den bidrar till ekonomin, handeln och sysselsättningen, men väcker också frågor när det gäller miljö, trafik och säkerhet. I en rapport utarbetad av Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala granskar EESK FN:s mål för hållbar utveckling, och genom att presentera en övergripande strategi som förenar ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter uppmanar EESK kommissionen att utarbeta en ny och integrerad ram för EU:s framtida transportpolitik.

”Transportpolitiken är ett av EU:s grundläggande politikområden, men det politiska beslutsfattandet på detta område kännetecknas fortfarande av silotänkande, vilket leder till förhållandevis fragmenterade strategier och initiativ. Marknadsfrågor ingår till exempel i transportpolitiken medan klimat- och energirelaterade frågor anses vara en del av energiunionen”, sade Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

De möjligheter och utmaningar som digitaliseringen och robotiseringen ger upphov till måste också hanteras på ett lämpligt sätt. ”Transporter måste finnas tillgängliga till överkomligt pris och vara smidiga, effektiva, trygga och säkra för att möjliggöra rörlighet för människor och varor. Detta förutsätter, mot bakgrund av målen för hållbar utveckling, betydande investeringar i nödvändig infrastruktur, innovation och välfungerande transportsystem, inbegripet kollektivtrafik”, avslutade Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala.

I yttrandet betonas också att det är mycket viktigt att det civila samhället involveras i transportpolitikens utarbetande och genomförande. Den offentliga sektorn måste ha en central roll, men gräsrotsinitiativ och partnerskap måste också underlättas. (mp)