Energiomställningen kan gynna Europas regionala ekonomier

Energiomställningen kan gynna Europas regionala ekonomier. Omställningen till decentraliserade, förnybara och digitaliserade former av energiförsörjning skulle inte bara vara bra för miljön, utan även ge EU:s regioner ekonomiska fördelar. I en rapport som utarbetats av Lutz Ribbe framhåller EESK att det finns minst fyra skäl till varför smart energiproduktion kan hjälpa regionala ekonomier och uppmanar kommissionen att systematiskt koppla den framtida regionala och sociala sammanhållningspolitiken till energiunionsinitiativet.

Den offentliga och politiska debatten på EU-nivå har en tendens att fokusera på de miljömässiga fördelarna med den decentraliserade omställningen, eller på de därmed sammanhängande riskerna, men kommittén pekar på en annan aspekt, nämligen att utvecklingen av förnybar energi kan ge EU:s regioner ekonomiska fördelar. Energiomställningen utgör en stor möjlighet för de lokala ekonomierna, särskilt för strukturellt svaga regioner och landsbygdsområden i Europa. I EESK:s yttrande, som antogs vid plenarsessionen den 11 juli 2018, betonas att koldioxidfri energiproduktion kan gynna regionerna genom att

  • minska behovet av bränsleimport,
  • skapa ekonomiskt värde i den berörda regionen, framför allt om anläggningarna förblir i lokal ägo,
  • skapa varaktiga arbetstillfällen av hög kvalitet genom installation, drift och underhåll av anläggningar för förnybar energiproduktion,
  • och slutligen genom att
  • öka regionernas skatteintäkter.

I en debatt om energiomställningen vid EESK:s plenarsession i juli betonade Maroš Šefčovič, kommissionens vice ordförande med ansvar för energiunionen, vikten av att koppla EU:s energiinitiativ till regionalpolitiken och den regionala utvecklingen samt stärka samarbetet mellan EU:s organ och det civila samhället.

”Det är på den lokala nivån som planer och politiska åtaganden omsätts i konkreta projekt. Energiunionen kan inte byggas upp här i Bryssel, utan i våra städer och byar. Det måste vara en kollektiv insats, där vi kommer fram till kreativa lösningar,” sade han.

Han erinrade än en gång om kommissionens åtagande om att vidta fortsatta åtgärder för att undanröja de nuvarande hinder som gör att människor inte fullt ut kan delta aktivt som ”prosumenter” i samband med energiomställningen, samt för att bygga upp förtroende bland dem som investerar i grön energi.

EESK:s ordförande Luca Jahier avslutade med att lyfta fram EESK:s vision och roll när det gäller att se till att alla aktörer kan göra sina röster hörda: ”Genom att föra samman sakkunniga från det organiserade civila samhället i hela EU försöker EESK se till att ingen lämnas på efterkälken i samband med moderniseringen av den europeiska ekonomin, oavsett om det gäller miljöaspekter, arbetstillfällen och möjligheter att skapa ekonomiskt värde eller konsumentfrågor”. (mp)