Beskattning av digital affärsverksamhet bör hanteras på global nivå

Digital tax

Alla lösningar avseende beskattningen av digitala affärsmodeller som föreslås för EU-nivån måste ligga i linje med gängse internationella sedvänjor och överenskommelser i fråga om företagsbeskattning, framhåller EESK i en nyligen antagen rapport. Kommissionens lagstiftningspaket syftar dock snarare till att beskatta företagens omsättning än deras vinster, och till att ta ut skatt där försäljningen äger rum i stället för där värdet skapas.

Denna strategi skulle enligt EESK:s mening kunna äventyra integriteten på den inre marknaden i EU och leda till dubbelbeskattning. Detta skulle kunna göra de internationella skattesystemen mer komplexa, och därmed öka osäkerheten för investerare. Med anledning av dessa farhågor uppmanar EESK kommissionen att utföra en kompletterande konsekvensbedömning av de föreslagna åtgärderna.

Det är mycket viktigt att utveckla nya principer för hur företagsvinster som härrör från digital verksamhet ska hänföras till ett EU-land och beskattas, konstaterar EESK i sin rapport. Digitala företag bör bidra till de offentliga finanserna på samma sätt som traditionella företag och dela den skattebörda som är nödvändig för att finansiera offentliga tjänster, men alla eventuella lösningar måste vara rättvisa och samförståndsbaserade samt skapa lika villkor för alla EU:s ekonomier.

Trots sina farhågor anser EESK ändå att kommissionens digitala skatteinitiativ är ett steg i rätt riktning och välkomnar dess ambition att hitta en global lösning. Kommissionen har inlett en internationell diskussion och nu är det av yttersta vikt att medlemsstaterna kommer fram till en gemensam ståndpunkt och för de pågående diskussionerna framåt så att man uppnår en nödvändig global lösning på OECD-nivå. (jk)