Mer åtgärder behövs omgående för att minska de nödlidande lånen

NPLs

EESK välkomnar de förslag om nödlidande lån som kommissionen har lagt fram. Kommittén föreslår visserligen att man gör en konsekvensbedömning av den föreslagna förordningen, men anser att förslagen kommer att bidra till en förstärkning av EMU och framsteg när det gäller fullbordandet av bankunionen.

Ytterligare åtgärder på EU-nivå är nödvändiga för att minska mängden nödlidande lån och förhindra att fler sådana lån uppstår. Det är också viktigt att avlägsna osäkra fordringar från finansinstitutens balansräkningar för att undvika följderna av överskuldsättning i framtiden, och för att ge bankerna möjlighet att fokusera på utlåningen till företag och medborgare. I framtiden bör kreditinstituten säkerställa ansvarsfull utlåning.

I EESK:s yttrande om kommissionens förslag ifrågasätts ”universalstrategin” och tidsplanen för avsättningar till nya nödlidande lån inom ramen för de föreslagna lagstadgade säkerhetsmekanismerna. I samband med tillämpningen av säkerhetsmekanismerna bör man ta hänsyn till de skillnader som finns i nationell civilrätt och de civilrättsliga förfarandenas längd. Den föreslagna tidsplanen skulle kunna tvinga banker att sälja lånen snabbt – vilket skulle vara till nackdel för de berörda företagen.

Att utvärdera de potentiella effekterna av den föreslagna förordningen för bankerna, för kreditgivningen till hushåll, för de små och medelstora företagen och för BNP-tillväxten rekommenderas därför starkt för att bedöma huruvida den föreslagna förordningen är lämplig och ändamålsenlig.

Kommissionens förslag uppmuntrar utvecklingen av sekundärmarknader för nödlidande lån. EESK anser att tillsynsmyndigheterna inte bör uppmuntra försäljning av nödlidande lån, eftersom det finns en risk att de säljs till ett lägre pris på sekundära marknader än det värde de skulle kunna erhålla vid återvinning inom banker. (jk)