Ingen mer privatisering av vatten, säger EESK

EESK anser att ett uppdaterat dricksvattendirektiv – mot bakgrund av medborgarinitiativet Right2Water – bör bygga på WHO:s riktlinjer. Det bör stödja den mänskliga rättigheten att ha tillgång till vatten. EESK efterlyser i sitt yttrande om dricksvattendirektivet ett stopp för privatisering av vatten, och vill se åtgärder som uppmuntrar människor att använda denna begränsade resurs på ett ansvarsfullt sätt. Kommittén anser också att man bör föregripa potentiella problem inom mineralvattenindustrin.

EESK beklagar att kommissionens förslag inte tydligt erkänner den universella rätten till dricksvatten och sanitet, som betonades i det europeiska medborgarinitiativet och målen för hållbar utveckling. WHO:s modell, som bygger på minsta mängder vatten per person och dag, skulle kunna vara ett lämpligt alternativ.

”Dricksvatten är en grundläggande tillgång som är avgörande för alla människors hälsa, välbefinnande och värdighet samt en grundförutsättning för ekonomisk och produktionsrelaterad verksamhet, och dess privatisering måste upphöra”, sade Gerardo Larghi, föredragande för yttrandet.

Lämpliga åtgärder som är inriktade på såväl enskilda som industrin och jordbruket bör vidtas för att motverka slöseri med vatten.

Förebyggande åtgärder, bland annat att omstrukturera industrin och omskola de anställda inom denna sektor, bör bidra till att mildra de förväntade konsekvenserna för mineralvattenstillverkarna. (sma)