Socialpolitiska reformer bland topprioriteringarna för Montenegros anslutning till EU

Ledamöter av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och företrädare för det civila samhället i Montenegro möttes i Podgorica den 17 juli för att diskutera läget och det kommande arbetet i förhandlingarna om Montenegros anslutning till EU och antog en gemensam förklaring.

Gemensamma rådgivande kommittén EU–Montenegro efterlyste ökade insatser från Montenegros regering för att uppnå de riktmärken som fastställts för att avsluta förhandlingskapitlen, särskilt de mellanliggande riktmärkena för rättsstatsprincipen.

När det gäller socialpolitik och sysselsättning betonade gemensamma rådgivande kommittén arbetsrättens betydelse som en grund för strukturreformer av arbetsmarknaden, som skulle förbättra landets övergripande ekonomiska och sociala situation. Som ett led i förberedelserna inför arbetstagarnas fria rörlighet uppmanade gemensamma rådgivande kommittén de montenegrinska myndigheterna att i god tid börja förbereda sig för deltagandet i samordningen av sociala trygghetssystem och det europeiska nätverket för arbetsförmedlingar (Eures), samt för användningen av det europeiska sjukförsäkringskortet. När det gäller situationen för medierna och det civila samhällets organisationer i landet uttryckte gemensamma rådgivande kommittén oro för pressfriheten, särskilt i fråga om public service-företaget RTCG.

Gemensamma rådgivande kommitténs nästa – 12:e – sammanträde kommer att hållas i Bryssel under andra halvåret 2018. Gemensamma rådgivande kommittén består av tolv medlemmar, sex från vardera parten, och företräder EESK och det civila samhället i Montenegro. (ks)