EU måste göra mer för att skydda kvinnor med funktionsnedsättning

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) har uppmanat EU-institutionerna och medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att skydda kvinnor och flickor med funktionsnedsättning, en grupp som fortfarande utsätts för olika former av diskriminering i samhället på grund av både sitt kön och sina funktionsnedsättningar, vilket ofta resulterar i social utestängning.

Trots att de utgör 16 % av det totala antalet kvinnor i Europa är de 40 miljoner kvinnor som ingår i denna kategori en av de mest utsatta och marginaliserade grupperna i det europeiska samhället.

I ett yttrande som antogs i juli konstaterade EESK att EU och dess medlemsstater saknar en stark rättslig ram för att skydda och upprätthålla de mänskliga rättigheterna för samtliga kvinnor och flickor med funktionsnedsättning.

”Kvinnor med funktionsnedsättning behöver särskilt stöd, men ingen av EU:s strategier fokuserar ordentligt på denna grupp, oavsett om det gäller strategin för kvinnor eller strategin för personer med funktionsnedsättning. Det är som att de har försvunnit, som att de är mindre värda än resten av befolkningen”, sade Gunta Anča, föredragande för yttrandet.

EESK uppmanade EU och medlemsstaterna att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, i synnerhet artikel 6 om kvinnor med funktionsnedsättning.

Kommittén betonade att EU-länderna bör ansluta sig till Istanbulkonventionen om bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet – företeelser som kvinnor med funktionsnedsättning löper mellan tre och fem gånger högre risk att utsättas för än kvinnor utan funktionsnedsättning.

Yttrandet kommer att utgöra underlag för Europaparlamentets kommande betänkande på samma tema i höst. (ll)