EESK välkomnar handlingsplanen för fintech med vissa förbehåll

De åtgärder som föreslagits av kommissionen när det gäller utvecklingen av teknik för finanssektorn (fintech) i Europa måste anpassas för att skapa balans mellan å ena sidan incitamenten för marknaden och å andra sidan säkerheten och stabiliteten i det finansiella och ekonomiska systemet. EESK:s ståndpunkt är att den föreslagna handlingsplanen är en bra utgångspunkt, men att ytterligare åtgärder behövs för att utnyttja fintechs fulla potential och säkerställa säkerhet, skydd och lika marknadsvillkor för alla marknadsaktörer.

EESK anser att fintech-aktörer bör omfattas av samma regler som finanssektorn, särskilt i fråga om motståndskraft, it-säkerhet och tillsyn, samt att det behövs regler för att säkerställa en enhetlig utveckling av fintech i EU. Kommissionen bör klargöra ansvaret för företag som erbjuder molntjänster när det gäller skyddet av de personuppgifter de förvaltar, samt identifiera möjliga regler.

EESK stöder dock kommissionens handlingsplan, eftersom den skulle kunna bidra till fullbordandet av kapitalmarknadsunionen, EMU och den digitala inre marknaden. EESK välkomnar också kommissionens förslag om ett stödjande ramverk för gräsrotsfinansiering, som innebär nya möjligheter och mer säkerhet och skydd för alla marknadsaktörer. Åtminstone inledningsvis bör det dock finnas ett ännu tydligare fokus på risker med koppling till gräsrotsfinansieringsverksamhet och marknaderna för att bättre kunna identifiera dem och minska dem när detta är möjligt, samt att garantera säkerhet och skydd för alla berörda parter.

Dessutom behöver man ta itu med frågorna penningtvätt, finansiering av terrorism och beskattning i samband med gräsrotsfinansiering på ett bättre sätt, och införa bestämmelser om regelbunden övervakning och utvärdering av det föreslagna EU-systemet. (jk)