Den digitala omvandlingen bör ske socialt och etiskt ansvarsfullt

Den digitala omvandlingen i EU bör bygga på respekten för europeiska värden och stödjas av mer kraftfulla socialpolitiska strategier så att ingen hamnar på efterkälken. Det europeiska samhället som helhet – arbetstagare, företag och allmänheten – bör i stället kunna dra nytta av de enorma möjligheter som den nya tekniken erbjuder, menade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) vid sin plenarsession i juli.

I sitt yttrande ”EU:s koncept avseende genomförandet av omställningar i en digitaliserad arbetsmiljö”, utarbetat på begäran av det österrikiska ordförandeskapet, förtecknar kommittén ett antal prioriteringar för EU som bör säkerställa att digitaliseringens fördelar kan utnyttjas. Bland dem finns en höjning av de europeiska arbetstagarnas kompetens, stärkande av de sociala trygghetssystemen och säkerställande av mångfalden på arbetsplatsen så att männens dominans i de digitala sektorerna bryts.

EESK påpekade dock att endast 0,3 % av de totala offentliga utgifterna i EU går till investeringar i socialpolitiken och menade att de borde öka.

Kommittén upprepade sitt stöd för att människan ska ha kontroll i fråga om digitalisering, och uppmuntrade en socialt ansvarsfull utveckling av artificiell intelligens som tjänar det allmänna bästa.

Bristen på insyn i hur algoritmer fungerar, och hur de fattar beslut som inte omfattas av mänsklig kontroll, ställer EU inför enorma utmaningar och väcker grundläggande frågor om vilket slags samhälle vi vill leva i”, sammanfattade EESK. (ll)