I juli lade EESK fram förslag för den ekonomiska dagordningen för den kommande mandatperioden och rekommenderade att de skulle ligga till grund för en ny ekonomisk strategi för EU.

EESK anser att den framtida ekonomiska politiken och styrningen bör ta hänsyn till geopolitiska och samhälleliga utmaningar, såsom den globala ekonomiska avmattningen, olösta handelstvister, brexit, klimatförändringar och demografiska förändringar, ökande ojämlikhet och den fjärde industriella revolutionen samt bidra till att stärka motståndskraften mot kriser och den ekonomiska modellens hållbarhet. Dessa utmaningar kräver en långtgående ekonomisk strategi med tydliga politiska mål och en mer sammanhängande ram för ekonomisk styrning.

EMU:s samtliga fyra pelare – den monetära och finansiella, den ekonomiska, den sociala och den politiska – måste förstärkas på ett balanserat sätt och det behövs ett positivt budskap för EU-ekonomins framtida utveckling. EESK efterlyser bland annat att det inrättas en finanspolitisk kapacitet inom euroområdet, balans mellan åtgärder på utbuds- och efterfrågesidan och ett ökat deltagande av Europaparlamentet, arbetsmarknadsparterna och civilsamhällesorganisationerna i centrala beslut om socialpolitiken och den ekonomiska politiken.

När det gäller konvergens uppåt anser EESK att allmän och yrkesinriktad utbildning, FoU och innovation måste främjas. Dessa åtgärder kan stärka EU-ekonomins konkurrenskraft på grundval av dess förmåga att öka sin produktivitet och levnadsstandarden på ett hållbart sätt samtidigt som den blir klimatneutral.

Ytterligare upplysningar: ECO/492 och ECO/493 (jk)