Enligt EESK kan en effektiv och konkurrenskraftig omställning av det europeiska tillverkningssystemet till en banbrytande digital och miljövänlig ekonomi endast åstadkommas när den är redo för betydande investeringar i innovation. De åtgärder som kommissionen planerar för att underlätta en bättre utveckling av tillverkningssystemet bör därför grunda sig på en verklig medvetenhet om behoven hos företagen, särskilt de små och medelstora företagen.

Tillverkningsindustrin står för 17,3 % av EU:s BNP och 80 % av exporten. ”Mot bakgrund av dessa imponerande siffror är det mycket viktigt att EU samordnar sina insatser för att upprätthålla och även stärka denna sektor”, sade Antonello Pezzini, föredragande för EESK:s informationsrapport om inkrementell innovation i områden med en hög andel tillverkningsindustri.

EESK uppmanar EU och dess medlemsstater att införa lämpliga utbildningsstrategier, som är viktiga för att nya färdigheter ska förvärvas och nya yrkesprofiler utvecklas. 

I den industriella revolution som pågår används digitala modeller såsom molntjänster och stordata, och den rör sig i riktning mot ett scenario som inbegriper sakernas internet och smarta produkter. Artificiell intelligens är av särskild vikt i denna process, eftersom den har potential att fördubbla den årliga tillväxttakten på mindre än 20 år.

”EU måste vidta kraftfulla åtgärder på området för digital teknik och underlätta de små och medelstora företagens tillgång till högteknologi. EESK efterlyser därför särskilda åtgärder och strategier som gör det möjligt för små och medelstora företag att utöka nätverkandet med större företag och även införa incitament som leder till samarbete om innovation mellan små och stora företag”, avslutade Antonello Pezzini. (sma)