Den cirkulära ekonomin: det är dags att utnyttja konsumenternas inflytande

Hittills har åtgärderna för att främja utvecklingen av en cirkulär ekonomi i Europa fokuserat på produktion, genom att få industrierna att införa cirkulära företagsmodeller och släppa ut cirkulära alternativ på marknaden. Nu är tiden mogen för att involvera konsumenterna och ge dem möjlighet att fatta hållbara inköpsbeslut i sitt dagliga liv, enligt den rapport som EESK antog i juli.

I yttrandet Konsumenterna i den cirkulära ekonomin förespråkar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén en strategisk omorientering för att sätta konsumenterna i centrum av den offentliga politiken för den cirkulära ekonomin på alla förvaltningsnivåer i Europa.

I den cirkulära ekonomins första fas har konsumenterna fått rollen som urbana aktörer som återvinner hushållsavfall medan fokus legat på företagen. EESK påpekar att kommissionens initiativ har inriktats på föreskrifter och produktion genom att främja återvinningsnivåerna och införa begreppet ekodesign.

”Nu är det dags för den cirkulära ekonomin 2.0 att ta itu med konsumentsidan”, sade EESK:s föredragande Carlos Trias Pintó, som uppmanar kommissionen att gå i spetsen för omorienteringen i sina kommande initiativ.

Den andra fasen, betonade han, kommer att hänga på konsumentinformation. Information och utbildning är nyckelfaktorer för att styra konsumenterna mot cirkulära beteendemönster. Därför måste utbildning och livslångt lärande byggas upp, och konsumenterna måste få tillgång till så objektiv information som möjligt.

EESK förespråkar frivillig märkning som ett steg mot obligatorisk märkning för att ange produktens sociala och miljömässiga avtryck – utsläppsminskning, bevarande av den biologiska mångfalden, effektiv resursanvändning eller undvikande av komponenter med hög miljöpåverkan, beräknad livslängd, möjlighet att få tag på reservdelar och reparationsalternativ.

Även om information och utbildning kan bidra avsevärt till att styra konsumenterna mot gröna, hållbara produkter som går att reparera, finns det många människor som inte har råd med dem. Som incitament föreslår EESK att medlemsstaterna skulle kunna anta en belöningsbaserad modell och lokala myndigheter skulle kunna använda offentlig upphandling för att stödja hållbara leverantörer. (dm)