Tillgängliga språk:

Ledare

Nu är det sommar och semestertider! Det är en idealisk tid för att ta det lugnt och ladda batterierna, men också ett bra tillfälle att vidga våra vyer – korsa gränser, upptäcka nya kulturer, lära sig nya språk eller hitta nya inspirationskällor...

Och sedan återgår vi till arbetet med många nya saker att se fram emot, såsom det nya Europaparlamentets och den nya kommissionens tillträde.

Kommande evenemang

I korthet

2019 års pris till det civila samhället går till kvinnors egenmakt

EESK:s flaggskeppspris till det civila samhället 2019 går till kvinnors egenmakt och kampen för jämställdhet

Ansökningsomgången för 2019 har börjat

 

EESK står värd för möte mellan EU och Kina om standardisering av hissäkerhet

På initiativ av EESK-ledamoten Antonello Pezzini tog kommittén emot en delegation av företrädare för Kinas tillsynsmyndigheter den 9 juli 2019.

 

Nya publikationer

EESK:s resultat 2018 – tillbakablick och framtidsutsikter

I broschyren ”EESC achievements 2018 – looking back, looking forward” (EESK:s resultat 2018 – tillbakablick och framtidsutsikter) redogörs för några av de främsta resultaten av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs arbete under 2018.

EESK-nyheter

Det finländska EU-ordförandeskapet lägger fram ett program som bygger på hållbarhet och välbefinnande

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) välkomnade vid plenarsessionen den 18 juli Finlands social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen, som presenterade det finländska EU-ordförandeskapets program. Programmet har ett särskilt fokus på hållbarhet och medborgarnas välbefinnande. Aino-Kaisa Pekonen betonade också att stärkandet av rättsstatsprincipen och EU:s värden ingår bland ordförandeskapets övriga prioriteringar. 

Conny Reuter: ”Vi är här för att främja civil dialog i ett progressivt och inkluderande Europa”.

Vid sin plenarsession den 18 juli stod Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) värd för en debatt med deltagande av Conny Reuter, medordförande i EESK:s grupp för kontakter med organisationer och nätverk i det europeiska civila samhället.

Conny Reuter presenterade slutsatserna och rekommendationerna från 2019 års upplaga av det civila samhällets dagar, som ägde rum i Bryssel i mitten av juni, med fokus på frågan om hållbar demokrati. Han talade också om kontaktgruppens roll. Gruppen inrättades 2004 som ett unikt EU-organ med syftet att säkerställa en fortlöpande dialog mellan EU-institutionerna och det europeiska nätverket av civilsamhällesorganisationer på EU-nivå.

Utan en stark europeisk batteriindustri kan biltillverkare komma att lämna EU

EESK stöder den EU-handlingsplan för batterier som utarbetats av Europeiska kommissionen, men påpekar att den behöver utökas och genomföras så snabbt som möjligt.

Det finns en reell risk för att mycket stora delar av den europeiska bilindustrin flyttar sin produktion till de regioner – huvudsakligen i Asien – som befinner sig nära de anläggningar som producerar battericeller. I ett yttrande utarbetat av Colin Lustenhouwer och antaget vid plenarsessionen i juli uttrycker EESK sitt stöd för kommissionens strategiska handlingsplan för batterier, men påpekar också att den behöver förstärkas och genomföras så snart som möjligt för att undvika att europeiska bilfabriker flyttar ut ur EU.

Den cirkulära ekonomin: det är dags att utnyttja konsumenternas inflytande

Hittills har åtgärderna för att främja utvecklingen av en cirkulär ekonomi i Europa fokuserat på produktion, genom att få industrierna att införa cirkulära företagsmodeller och släppa ut cirkulära alternativ på marknaden. Nu är tiden mogen för att involvera konsumenterna och ge dem möjlighet att fatta hållbara inköpsbeslut i sitt dagliga liv, enligt det yttrande från EESK som antogs i juli.

Det europeiska jordbruket bör utvecklas i riktning mot agroekologi

EU måste lägga större vikt vid korta leveranskedjor och agroekologi inom lantbruket för att bevara sitt jordbruk och göra det mer motståndskraftigt mot nya utmaningar såsom klimatförändringarna. Agroekologi är också ett sätt att trygga livsmedelsförsörjningen och göra våra livsmedel mer hälsosamma, och därigenom öka deras värde. Korta leveranskedjor kommer att hjälpa mindre jordbruk att öka sin inkomst och göra landsbygden mer levande.

Ramen för en renässans för Europas tillverkningsindustri måste baseras på de små och medelstora företagens verkliga behov

Enligt EESK kan en effektiv och konkurrenskraftig omställning av det europeiska tillverkningssystemet till en banbrytande digital och miljövänlig ekonomi endast åstadkommas när den är redo för betydande investeringar i innovation. De åtgärder som kommissionen planerar för att underlätta en bättre utveckling av tillverkningssystemet bör därför grunda sig på en verklig medvetenhet om behoven hos företagen, särskilt de små och medelstora företagen.

Den europeiska planeringsterminen och en ny styrningsmetod är avgörande för EU:s framtida ekonomiska politik

EESK anser att EU bör förnya sitt system för samordning och styrning av den ekonomiska politiken på grundval av en ny EU-strategi för hållbar utveckling för perioden efter 2020, för att öka åtgärdernas effektivitet och resultatens hållbarhet.

EESK lägger fram rekommendationer för EU:s framtida ekonomiska politik och styrningen av EMU

I juli lade EESK fram förslag för den ekonomiska dagordningen för den kommande mandatperioden och rekommenderade att de skulle ligga till grund för en ny ekonomisk strategi för EU.

EESK anser att den framtida ekonomiska politiken och styrningen bör ta hänsyn till geopolitiska och samhälleliga utmaningar, såsom den globala ekonomiska avmattningen, olösta handelstvister, brexit, klimatförändringar och demografiska förändringar, ökande ojämlikhet och den fjärde industriella revolutionen samt bidra till att stärka motståndskraften mot kriser och den ekonomiska modellens hållbarhet. Dessa utmaningar kräver en långtgående ekonomisk strategi med tydliga politiska mål och en mer sammanhängande ram för ekonomisk styrning.

EESK uppmanar kommissionen att bättre förena industri- och energilagstiftningen med klimatpolitiken

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) uppmanar kommissionen att mer ingående reflektera över politiska alternativ som bidrar både till att minska utsläppen av växthusgaser och på så sätt bekämpa klimatförändringarna, och till att bibehålla konkurrenskraften. Målet måste vara att bättre skydda och främja EU:s resurs- och energiintensiva industrier, annars riskerar EU att förlora arbetstillfällen till mindre rena ekonomier och missa sitt mål om att minska växthusgasutsläppen.

Energiunionen måste bli en del av européernas vardagsliv

I EESK:s årliga yttrande om tillståndet i energiunionen beskrivs framstegen hittills och Europeiska kommissionen uppmanas att fokusera mer på sociala aspekter.

”Energiunionen är ännu inte verklighet. Den må ha förverkligats om man ser till EU:s politiska beslut, men den är fortfarande inte någon verklighet i EU-medborgarnas vardag.” Det är Christophe Quarez bestämda åsikt, som han framförde vid plenarsessionen i juli och som återspeglar argumentet i hans yttrande – som antogs av församlingen – att energiomställningen ännu inte har skett i praktiken. Han fortsatte: ”Nu när EU-beslutsfattarna har lagt grunderna för energiunionen är det mycket som återstår att göra under de kommande åren.”

EESK uppmanar till en europeisk insats för att säkerställa en deltagarbaserad utveckling av blockkedjetekniken

Blockkedjeteknik och teknik för distribuerade liggare associerades ursprungligen med kryptovalutor, men är i själva verket mycket mångsidiga och kan med fördel tillämpas på den sociala ekonomin. Det är dock viktigt att de regleras på lämpligt sätt och styrs så att de skapar fördelar för alla och så att alla kan delta, säger EESK i en rapport som lades fram vid kommitténs plenarsession i juli.

Nyheter från grupperna

Arbetsgivargruppen sammanträder två gånger i Finland för att diskutera artificiell intelligens och ett företagsvänligt EU

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Arbetsgivargruppen vid EESK kommer att stå värd för två konferenser i Europeiska rådets nuvarande ordförandeland – Finland. Det första evenemanget kommer att äga rum i slutet av augusti och kommer att fokusera på ett smart och intelligent Europa.

Uttalande från Arbetstagargruppen om kriminalisering av solidaritet

av Arbetstagargruppen vid EESK

Mot bakgrund av den desperata humanitära situationen i Medelhavsområdet, som kännetecknas av bristande respekt för EU:s principer och värden och som försämrats under de senaste veckorna, vidhåller Arbetstagargruppen att...

Gruppen Mångfald Europa åker till Helsingfors för hållbar tillväxt och sätt att öka EU:s konkurrenskraft

av gruppen Mångfald Europa vid EESK

Den 16–17 september kommer gruppen Mångfald Europa att stå värd för ett extra sammanträde i Helsingfors. I linje med Finlands prioriteringar för sitt ordförandeskap i Europeiska unionens råd, som har parollen ”Ett hållbart Europa – en hållbar framtid”, har vår grupp valt att fokusera på tre pelare som främjar hållbar tillväxt och därmed stärker EU:s konkurrenskraft: bioekonomi och ett klimatneutralt Europa, digitalisering och infrastruktur.