En studie om genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter

av EESK:s arbetstagargrupp

En studie genomförd av det europeiska sociala observatoriet för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på begäran av Arbetstagargruppen.

Den sociala pelaren har potential att säkerställa nya medborgerliga rättigheter, något som det finns stort behov av efter åratal av kris och åtstramningar. Men i vilket skede är den sociala pelaren för närvarande? Har den redan haft en inverkan? Vilken väg ska man följa?

Europeiska unionen behöver en stark social dimension för att balansera det dominerande ekonomiska perspektivet, och den sociala pelaren omfattar dessa centrala faktorer bland sina principer. Den allmänna uppfattningen om den sociala pelaren är positiv, men det finns farhågor angående dess icke-bindande karaktär och särskilt finansieringen, för vilken öronmärkta medel från den fleråriga budgetramen kommer att bli avgörande.

Studien visar att den sociala pelaren redan har haft en betydande effekt på den europeiska planeringsterminen 2018, inom vilken den sociala resultattavlan är ett positivt steg trots ett visst behov av förbättring. mso-ansi-language:EN-GB;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">

När det gäller rekommendationer konstateras det i studien att det är viktigt att säkerställa anständiga minimilöner och ännu viktigare att säkerställa en lön som arbetstagarna faktiskt kan leva på. Författarna föreslår att använda fattigdomsrisken som indikator för att fastställa löner som det går att leva på och som anpassas till specifika nationella förhållanden. (pr)

Studien kan läsas här.