Europeiska kommissionens budgetförslag saknar politiska ambitioner

Det förslag till EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021–2027 som kommissionen har lagt fram är inte tillräckligt långtgående och saknar politiska ambitioner detta var en av de centrala slutsatserna vid en konferens på detta tema som EESK stod värd för. En snabb överenskommelse om en lämplig och korrekt reformerad långsiktig budget skulle vara önskvärd.

Deltagarna i EESK-konferensen erinrade om begränsningarna för nästa fleråriga budgetram och välkomnade flera positiva aspekter i kommissionens förslag, men uttryckte också sin bestörtning över den växande klyftan mellan medborgarnas farhågor och förväntningar och de begränsade institutionella befogenheter och ekonomiska resurser som EU förfogar över för närvarande. Det går inte att ta itu med denna klyfta på rätt sätt med utgångspunkt i kommissionens förslag, och därför behöver det ses över.

Stefano Palmieri, ordförande för EESK:s ECO-sektion, uppmanade – i linje med Europaparlamentet – EU:s ledare att öka det nuvarande taket för EU:s utgifter till 1,3 % av BNI.

Det var inte bara den föreslagna budgetens storlek som diskuterades, utan också dess struktur, fördelning och verktyg. Det rådde flera delade meningar om dessa aspekter.

Talarna välkomnade generellt sett inkluderingen av nya politiska prioriteringar, men efterlyste samtidigt en djupgående analys av de nya politiska instrumentens lämplighet och effektivitet.

Nya prioriteringar får inte urholka finansieringen av sedan länge gällande prioriteringar, det vill säga sammanhållningspolitiken och den gemensamma jordbrukspolitiken, oavsett behovet av en ordentlig reform av dessa politikområden.

Större villkorlighet när det gäller tillgången till EU-medel välkomnades, i likhet med nya instrument för ett stabilt EMU. Deltagarna ifrågasatte dock de föreslagna verktygens ambitionsnivå och effektivitet, och efterlyste mer utförlig information.

Avslutningsvis enades talarna om att det är ytterst viktigt att nå en överenskommelse om den fleråriga budgetramen före det informella rådsmötet i Sibiu och valet till Europaparlamentet 2019.

Slutsatserna från konferensen kommer att utgöra underlag för ett EESK-yttrande som kommer att diskuteras vid EESK:s plenarsession i september 2018. (jk)