Tillgängliga språk:

Ledare

Som ni kanske känner till blåste Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i maj ut sextio ljus på sin födelsedagstårta och såg med stolthet tillbaka på allt den åstadkommit hittills. Detta datum gav oss också tillfälle att fundera över EESK:s roll och framtid, och över det civila samhällets plats i dagens och morgondagens Europa – ett Europa vars grundläggande värderingar bör upprätthållas och stärkas.

Kommande evenemang

12 juli 2018, Bryssel

16:e sammanträdet i EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för frihandelsavtalet med Sydkorea

 

13 juli 2018, Bryssel

1:a sammanträdet i EU:s inhemska rådgivande grupp inom ramen för Ceta-avtalet mellan EU och Kanada

 

17 juli 2018, Podgorica

11:e sammanträdet i gemensamma rådgivande kommittén EU–Montenegro

 

17 juli 2018, Bryssel

5:e sammanträdet i nätverket för socio-ekonomiska aktörer i EU och Afrika

Europa i arbete

Videon ”Europa i arbete” uppmärksammar Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 60-årsjubileum. Den tar upp konkreta exempel från de arbetsområden där EESK och dess ledamöter har gjort skillnad i medborgarnas liv genom åren.

I korthet

Det österrikiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd 2018

Österrike innehar ordförandeskapet för Europeiska unionens råd 1 juli–31 december 2018. ”Ett EU som skyddar” är det motto som förbundskansler Sebastian Kurz regering har valt. Programmet innehåller bl.a. följande ämnen: säkerhet och migration, bevarande av konkurrenskraften genom digitalisering, stabilitet i granskapet samt västra Balkans tillnärmning till EU. Ordförandeskapet kommer att fortsätta förhandlingarna om brexit. Innan Förenade kungarikets slutligen utträder ur EU, vilket enligt planerna sker den 29 mars 2019, måste alla nationella parlament i EU:s medlemsstater ratificera en slutlig överenskommelse om brexit. EU:s ordförandeskap kommer också att fortsätta förhandlingarna om den fleråriga budgetramen 2021–2027. Ministern för Europafrågor Gernot Blümel deltar i EESK:s plenarsession i juli (11–12 juli 2018) för att presentera arbetsprogrammet och besvara frågor från EESK-ledamöterna. (eh)

Ingen får hamna på efterkälken i den digitala revolutionen

Detta var det viktigaste budskapet från konferensen om digitalisering i Österrike den 19 juni, som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Finansiella tjänster till konsumenter: EESK får stöd för sina synpunkter genom lokala evenemang i Spanien

Behovet av att bygga upp konsumenternas förtroende för gränsöverskridande finansiella tjänster i Europa i syfte att öka dessa tjänsters andel – som för närvarande sammanlagt utgör endast 7 % – betonades vid en konferens som anordnades av EESK-ledamot Carlos Trias Pintó den 24 maj vid Europeiska kommissionens representation i Madrid. Europaparlamentsledamot Othman Karas meddelade att Europaparlamentet skulle ta upp några av EESK:s viktigaste förslag i sitt eget svar på kommissionens förslag om en handlingsplan om finansiella tjänster för konsumenter.

Utfasningen av kol i Europas regioner: EESK tar en närmare titt på Tyskland

Den första rundabordskonferensen om ”Kolregioner i övergång” hölls den 29 maj 2018 i Grevenbroich, Tyskland. Ett antal lokala aktörer deltog tillsammans med EESK-ledamöter och en företrädare för kommissionen i diskussionen.

Någon handbok för den digitala tidsåldern har ännu inte skrivits, men Europa behöver en plan

EESK diskuterade digitalisering och ojämlikhet vid Deutsche Welle Global Media Forum som hölls i Bonn den 11–13 juni

EESK:s generalsekreterare Luis Planas har utnämnts till minister i den spanska regeringen under ledning av Pedro Sanchez.

Den 6 juni bad premiärminister Pedro Sanchez Luis Planas att bli minister med ansvar för jordbruk, fiskeri och livsmedelsfrågor i den spanska regeringen. Han har 35 års erfarenhet av EU-frågor och är en av förgrundsgestalterna i EU-institutionernas historia i egenskap av diplomat, högt uppsatt tjänsteman vid kommissionen, ledamot av Europaparlamentet och förkämpe för ett starkt, enat och solidariskt EU. Enligt denna EU-förespråkare finns det ”inget alternativ till EU”.

EESK:s Madi Sharma bland världens 100 mest inflytelserika inom jämställdhetspolitik

EESK-ledamoten Madi Sharma finns med på en förteckning över de 100 mest inflytelserika i världen inom jämställdhetspolitik 2018.

Finländska EESK-ledamoten Pirkko Raunemaa erhåller tolkarnas pris för årets ledamot 2018

Pirkko Raunemaa, finländsk ledamot i EESK:s grupp Mångfald Europa, mottog priset som årets ledamot 2018 av Europeiska kommissionens finska tolkar i Bryssel den 23 maj.

EESK:s utvidgade ordförandeskap på besök i Kraków, Polen, i minnenas spår

Ordförande Luca Jahier och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs utvidgade ordförandeskap besökte den 10–12 juni 2018 Polen för ett sammanträde som markerade starten för EESK:s nya ordförandeskap.

Den 1 juli 2018 slutar Peter Lindvald-Nielsen som chef för avdelningen för kommunikation

I tio år har Peter Lindvald-Nielsen arbetat med pressansvariga och andra experter på områdena bilder, pr, grafisk design och sociala medier. Det har varit en tid av effektfulla rubriker, både korta och långa artiklar, pressmeddelanden, politiska, sociala, kulturella och gastronomiska evenemang, hårt arbete, prat och framför allt mycket gemensam munterhet. Peters motto är föra människor samman genom skratt, eftersom det inte finns något mer mänskligt än att skratta tillsammans. Peter har berikat vårt språk, och uppmuntrat oss att säga JA i stället för NEJ, INVESTERA i stället för SPENDERA och LÖSNING i stället för PROBLEM.

Nya publikationer

Digital publikation – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) – 60 år av engagemang

Civilsamhället agerar för morgondagens Europa!

Kommittén, som inrättades genom Romfördragen 1957, höll sin första plenarsession för 60 år sedan, den 19 maj 1958. Sedan dess har kommitténs historia varit kopplad till den europeiska integrationsprocessen, som EESK ständigt har verkat för.

EESK-nyheter

EESK fyller 60 och lovar att vidta kraftfulla och visionära åtgärder för ett bättre Europa

I sitt anförande i samband Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs 60-årsjubileum den 24 maj förklarade EESK:s ordförande Luca Jahier att kommittén var fast besluten att inte vila på lagrarna och angav riktningen för EESK:s framtida åtgärder på grundval av sju prioriteringar. De högsta EU-ledarna enades under en debatt om EU:s framtid om att medborgarutrymmet är och bör förbli centralt i den europeiska demokratin

Priset till det civila samhället 2018 – Identiteter, europeiska värderingar och kulturarv i Europa

Den globala utvecklingen under de senaste åren har satt det europeiska projektet på prov. Den interna splittringen, känslan av missnöje bland medborgarna och den kraftigt ökade migrationen har överrumplat invånarna och alla förvaltningsnivåer och gett upphov till en nationalistisk retorik och ansträngt den ömsesidiga solidariteten.

"Direktstöd får endast gå till aktiva jordbrukare", säger EESK och efterlyser särskilt stöd till unga jordbrukare.

EESK stöder en stark och välfinansierad gemensam jordbrukspolitik (GJP) och en ökning av EU:s budget till 1,3 % av BNI i linje med tillväxten i EU:s ekonomi. Tillräcklig GJP-finansiering måste tillhandahållas för att ta itu med låga inkomster för jordbrukare och jordbruksarbetare, inflation och ett eventuellt underskott till följd av brexit, samt ytterligare miljö- och klimatkrav.

27 återvunna flaskor blir en t-shirt

En framgångsrik strategi för plast måste syfta till ändamålsenliga utbildningsåtgärder för att främja respekten för biosfärens dynamiska balans. För att göra plast mer återvinningsbart och påskynda övergången till en cirkulär ekonomi är det nödvändigt att skapa design- och beteendeincitament samt gemensamma tekniska och lagstiftningsmässiga standarder.

Nya arbetsformer kräver tydligare och mer förutsägbara arbetsvillkor

Ökningen av antalet flexibla och atypiska anställningar i EU innebär att det nu är av största vikt att göra arbetsvillkoren tydligare och mer förutsägbara för alla arbetstagare, något som bäst kan åstadkommas genom social dialog och kollektivförhandlingar på nationell nivå, hävdar EESK i sitt yttrande om kommissionens förslag till direktiv om tydliga arbetsvillkor.

Ytterst angeläget att EU:s mervärdesskattesystem håller jämna steg med marknadsutvecklingen

EESK välkomnar kommissionens förslag i dess handlingsplan för mervärdesskatt, som ska gagna slutkonsumenten, men efterlyser vissa ändringar. Kommittén uppmanar medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att genomföra de föreslaga reformerna och gå över till det slutgiltiga mervärdesskattesystemet inom en rimlig tidsram.

Investeringar i högpresterande datorsystem kommer att gynna vårt välbefinnande, vår konkurrenskraft och vår sysselsättning

EESK stöder kommissionens initiativ att inrätta det gemensamma företaget för ett europeiskt högpresterande datorsystem och menar att denna centrala teknik kommer att bidra till att hantera de största utmaningarna som samhället står inför i dag och i slutändan gynna vårt välbefinnande, vår konkurrenskraft och vår sysselsättning.

Västra Balkans framtid bör vara en europeisk framtid

Fler än 100 representanter för det civila samhället har antagit sitt bidrag till toppmötet mellan statscheferna för EU och västra Balkan i Sofia den 15 maj.

Deltagarna vid högnivåkonferensen var övertygade om att utvidgningen av EU, och särskilt spridningen av dess demokratiska värderingar och rättsliga standarder till länderna på västra Balkan, ligger i såväl dessa länders som EU:s intresse.

Handel, investeringar, social trygghet och solidaritet – centrala teman vid 16:e rundabordskonferensen EU–Kina

"Det civila samhällets bidrag berikar det mångfasetterade partnerskapet mellan Europeiska unionen och Folkrepubliken Kina och leder till bättre internationella förbindelser", enades EESK:s ordförande Luca Jahier och vice ordföranden för Kinas ekonomiska och sociala råd, Yang Chongui, vid den 16:e rundabordskonferensen mellan deras institutioner.

Ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur är endast möjligt om det är fördelaktigt för båda parter

 Avtalet får inte missgynna någon sektor, någon region eller något land, betonar Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

EU är världens största ekonomi och Mercosur är den sjätte största. Det finns betydande fördelar för båda parter med att underteckna ett associeringsavtal, anser Europeiska ekonomiska och sociala kommittén i sitt yttrande På väg mot ett associeringsavtal mellan EU och Mercosur, som antogs vid plenarsessionen den 24 maj.

Europeiska unionen får inte glömma sina värderingar när den utvecklar artificiell intelligens, säger EU:s beslutsfattare

Vid det första toppmötet för berörda parter om artificiell intelligens, som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och Europeiska kommissionen den 18 juni i Bryssel, framhölls det att EU måste se till att artificiell intelligens är säker, opartisk och i linje med EU:s värderingar.

Den tredje Europadagen för företag inom den sociala ekonomin: dags för erkänsla och expansion

"Detta är ett tillfälle för företag inom den sociala ekonomin att visa upp europeiska värden i en tid då EU står inför enorma utmaningar", sade Ariane Rodert, ledamot av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK), som inledde den tredje Europadagen för företag inom den sociala ekonomin.

EESK anordnar Det civila samhällets dagar för 9:e gången: Den digitala tidsåldern behöver mänsklig kompetens och en ordentlig rättslig ram

Medborgarskap, demokrati och kultur i ett digitaliserat Europa var mottot för Det civila samhällets dagar 2018, som anordnades av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) kontaktgrupp i Bryssel den 24–25 maj.

Energiomställningens ekonomiska fördelar på regional nivå förbises ofta

Den 31 maj anordnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) en hearing på temat Energiomställningen i Europas regioner för att lyfta fram de ekonomiska fördelar som övergången till en decentraliserad och koldioxidsnål energiförsörjning medför på regional nivå, en fråga som hittills inte har uppmärksammats i någon större utsträckning trots omställningens tydliga regionala dimension.

Europeiska kommissionens budgetförslag saknar politiska ambitioner

Det förslag till EU:s fleråriga budgetram för perioden 2021–2027 som kommissionen har lagt fram är inte tillräckligt långtgående och saknar politiska ambitioner detta var en av de centrala slutsatserna vid en konferens på detta tema som EESK stod värd för. En snabb överenskommelse om en lämplig och korrekt reformerad långsiktig budget skulle vara önskvärd.

Nyheter från grupperna

En studie om genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter

av EESK:s arbetstagargrupp

En studie genomförd av det europeiska sociala observatoriet för Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på begäran av Arbetstagargruppen.

”Försvara mångfalden”

av EESK:s grupp Mångfald Europa

Jag har besökt Auschwitz-Birkenau flera gånger, och varje gång har jag överväldigats av hur förskräckligt och omänskligt människor kan behandla sina medmänniskor. Men det finns också andra känslor som ändrar sig för varje besök. Kanske var det förväntat, och visst hoppades vi också på, att det besök som EESK:s utvidgade ordförandeskap gjorde till koncentrationslägren den 12 juni skulle få oss att reflektera över inte bara det förflutna, utan också i hög grad nutiden och framtiden.

EU:s framtid – arbetsgivarnas perspektiv

av Arbetsgivargruppen vid EESK

Mer konsekvent, mer enat och mindre byråkratiskt – så ser arbetsgivarna på framtidens EU. Näringslivet är fortfarande ståndaktigt proeuropeiskt och vill spela en aktiv roll i utformningen av EU:s framtid. Deltagarna i konferensen ”EU:s framtid – arbetsgivarnas perspektiv”, som ägde rum i Madrid, Spanien, den 21 juni 2018 framhöll konkreta exempel på brister i EU och föreslog lösningar för framtiden.

Snart på EESK / kulturella evenemang

Tonerna av ”Songs of Longing” präglade EESK:s 60-årsjubileum

Detta kulturella evenemang, som anordnades för att uppmärksamma och fira EESK:s 60-årsjubileum, var utan tvekan ett unikt och minnesvärt konstnärligt arrangemang som kombinerade olika inslag från den mångfasetterade kulturella och kreativa industrin.