EESK redo att stödja det finländska ordförandeskapets klimatåtgärder

Att få EU att åta sig att minska utsläppen avsevärt för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 är det främsta målet för Finlands EU-ordförandeskap, som inleddes den 1 juli. EESK kommer att stödja ordförandeskapets klimatåtgärder och fortsätta sitt eget arbete för att skapa en EU-ram som möjliggör klimatinitiativ ledda av medborgare och lokalsamhällen.

De andra prioriteringarna för det finländska ordförandeskapet är att stärka gemensamma värderingar och rättsstatsprincipen, göra EU mer konkurrenskraftigt och socialt inkluderande, stärka EU:s ledande internationella ställning i klimatarbetet och fullt ut skydda medborgarnas säkerhet.

Under sitt ordförandeskap kommer Finland att behöva ta itu med stora utmaningar, bland annat att övervaka brexitprocessen och förhandlingarna mellan medlemsstaterna om EU:s nästa fleråriga budgetram. På grundval av sina politiska rekommendationer om den fleråriga budgetramen efter 2020, och i synnerhet de sektorsspecifika lagstiftningsförslagen om utgiftsprogrammen, kommer EESK att försöka utöva ett positivt inflytande på förhandlingarna så att de kan avslutas i tid.

I linje med sitt motto Ett hållbart Europa – en hållbar framtid kommer Finland att fokusera på att främja en miljövänlig möteskultur genom att hålla många av sina möten i Helsingfors, där sex informella ministermöten kommer att äga rum, och genom att servera deltagarna finländskt kranvatten i karaff samt lokalproducerad ekologisk mat.

EESK kommer också att hålla flera möten i ordförandelandet. EESK:s presidium sammanträdde i Helsingfors redan den 6 juni, och dess tre grupper har planerat att hålla möten i Finland under de kommande månaderna (Arbetsgivargruppen den 8–9 oktober, Arbetstagargruppen den 9 oktober, Mångfald Europa den 16–17 september). Det här är tredje gången Finland innehar det roterande ordförandeskapet sedan landet gick med i EU 1995. De tidigare omgångarna var 1999 och 2006. För mer information om EESK:s aktiviteter under det finländska ordförandeskapet, se den särskilda broschyren på https://www.eesc.europa.eu/sv/node/71981.(ml)