EU bör bemöta överträdelser av rättsstatsprincipen på ett mer övergripande sätt

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har uppmanat EU att anta en mer proaktiv strategi för att ta itu med det ökande antalet överträdelser av rättsstatsprincipen runt om i EU, med tanke på att de skulle kunna trappas upp till en fullskalig kris i fråga om demokrati och grundläggande rättigheter och friheter.

I ett yttrande som antogs vid EESK:s plenarsession i juni framförde kommittén åsikten att det civila samhällets organisationer bör involveras på ett mer direkt och effektivt sätt i utformningen och genomförandet av skyddsåtgärder med syftet att motverka undergrävandet av rättsstatsprincipen i EU. Många av dessa organisationer arbetar med att öka medvetenheten och spelar rollen som väktare eller förkämpar, och därför är det ofta dem som auktoritära regeringar först slår ner på.

EESK har en särskild roll att spela och en skyldighet att agera när dess egna ledamöters – och det övergripande civilsamhällets – verksamhet hotas inom EU, och därför efterlyste kommittén ett bättre skydd för det civila samhällets organisationer samt för andra viktiga aktörer som fungerar som offentlighetens övervakningsorgan, såsom journalister, visselblåsare och människorättsförsvarare.

Yttrandet är EESK:s bidrag till den diskussion om hur rättsstatsprincipen kan stärkas ytterligare inom EU som kommissionen tog initiativ till i ett nyligen antaget meddelande i vilket alla berörda parter uppmanades att bidra till debatten.

EESK välkomnade kommissionens insatser för att stärka rättsstatsprincipen i medlemsstaterna med hjälp av alla till buds stående medel, men konstaterade att de har vissa brister när det gäller att förebygga eller komma till rätta med medvetna attacker mot grundläggande rättigheter och friheter.(II)