Arno Metzler, ordförande för gruppen Mångfald Europa, deltar i UNAF:s stämma

av EESK-gruppen Mångfald Europa

Den 22–23 juni höll Frankrikes nationella förbund för familjeorganisationer (UNAF) sin stämma i staden Reims. Arno Metzler inbjöds att delta i evenemanget av Christiane Basset, vice ordförande i UNAF och medlem i grupp III. Det huvudtema som diskuterades var deltagandedemokrati och de förmedlande organens roll.

Under stämman talade Arno Metzler, på gruppen Mångfald Europas vägnar, om hur Europa lyssnar på det organiserade civila samhället. I sitt tal om familjepolitik meddelade han att gruppen Mångfald Europa kommer att hålla en konferens om New Role Models for Societies in Europe (nya förebilder för samhällen i Europa) den 12 november 2019.

”Jag undrar varför vi inte har en strategi för familjepolitik på EU-nivå. Det finns ett behov av att överbrygga den klyftan, eftersom familjen är en viktig del av det europeiska kulturarvet: den är det kitt som håller samman det civila samhället och dess organisationer”, sade Arno Metzler. Han tillade att han skulle vilja uppmana grupp III ”att på europeisk nivå ta initiativ till att sammanföra alla dem som bidrar till att göra det möjligt för familjer att leva i Europa och skyddas.”

De 600 deltagarna välkomnade varmt idéen om en europeisk familjeriksdag – med den europeiska landsbygdsriksdagen (ERP), som inrättades av Staffan Nilsson, som förebild. UNAF:s ordförande lovade att stödja och utveckla denna europeiska familjeriksdag och att uppmana andra europeiska familjenätverk att göra detsamma. (jh)