Sänkta bolagsskatter leder till ökade investeringar visar en färsk studie

från EESK:s arbetsgivargrupp

Bolagsskatter är den skattetyp som påverkar den ekonomiska tillväxten mest negativt. Tvärtemot allmänhetens uppfattning har det inte skett någon minskning av bolagsskatteintäkterna i förhållande till BNP de senaste 40 åren. Länder som under de senaste åren har minskat sina effektiva bolagsskattesatser har sett ökade investeringar under de följande åren. Detta är några av slutsatserna i en färsk studie som utarbetats på uppdrag av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på begäran av Arbetsgivargruppen.

En hög bolagsskattesats kan hämma affärsverksamheten genom att göra vissa investeringsprojekt olönsamma, med konsekvensen att skattebasen minskar och således även skatteuppbörden. I genomsnitt leder en ökning med en procentenhet av skattesatsen på utländska direktinvesteringar till en minskning av utländska direktinvesteringar med 3,7 %.

Analysen visar också att sänkta bolagsskatter inte nödvändigtvis leder till betydande underskott i de offentliga finanserna, utan att de faktiskt i stort sett finansierar sig själva. I sex undersökta länder ledde sänkta bolagsskattesatser till ökade skatteintäkter. Lägre bolagsskatter innebär ökad tillväxt – en sänkning av skattesatsen med 10 procentenheter kan öka den årliga tillväxten med 1–2 procentenheter.

”Studien syftar till att fungera som ett användbart och tillförlitligt verktyg i diskussionen om beskattning. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av den situation som vi har i dag i Europeiska unionen, där allmänhetens uppfattning om beskattningen av företag (särskilt stora multinationella företag) snedvrids och utnyttjas av populister”, förklarade Krister Andersson, vice ordförande i Arbetsgivargruppen. Studien innehåller data och konkreta exempel som motbevisar detta budskap.

Skattesatserna har sjunkit betydligt de senaste fyrtio åren, men intäkterna från bolagsskatter som andel av BNP ligger kvar på ungefär samma nivå som på 1980-talet. Bolagsskatteintäkterna är oftast i storleksordningen 2–3 % av BNP medan skatteintäkterna från löner, moms och arbetsgivaravgifter tillsammans står för mer än 30 %.

Studien kan laddas ned från EESK:s webbplats på följande länk: https://europa.eu/!NB43bP (lj)