Väsentliga tjänster bör göras tillgängliga för alla

Ett bättre genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter med särskild inriktning på främjandet av väsentliga tjänster stod på dagordningen vid plenarsessionen i juni, där ledamöterna antog ett yttrande på eget initiativ i frågan, med Raymond Hencks och Krzysztof Balon som föredragande.

EESK understryker att alla måste ha rätt att ta del av väsentliga tjänster såsom vatten, energi och transporter, som enligt kommitténs mening är nödvändiga för social rättvisa.

Vissa av dessa tjänster regleras inte eller genomförs inte i tillräcklig utsträckning i medlemsstaterna, betonade Raymond Hencks. ”Vi vill att de väsentliga tjänsterna görs tillgängliga för alla”, sade han, men tillade att detta inte skulle vara tillräckligt. ”Själva tanken med väsentliga tjänster måste också tydliggöras och konkreta åtgärder måste vidtas för att komma till rätta med de nuvarande bristerna och garantera att dessa tjänster fungerar väl och i enlighet med användarnas behov.”

EESK välkomnar därför att princip 20 i den sociala pelaren bekräftar rätten till väsentliga tjänster. ”De är en viktig komponent för den sociala rättvisan och bygger på principen om likabehandling av användare, med ett förbjud mot alla former av diskriminering eller utestängning av varje tänkbart slag, och på principen om allmän tillgång till tjänster som är ekonomiskt överkomliga och av god kvalitet” upprepade Krzysztof Balon. (mp)