Makroregionala strategier: EESK kräver förbättringar

EESK uppmanar till en förbättring av de makroregionala strategierna och lägger i ett förberedande yttrande fram en uppsättning politiska förslag på hur deras fulla potential kan förvserkligas.

Förslagen, som lades fram i juni, bygger på en ingående analys av de befintliga makroregionala strategierna. Analysen visade att de har fungerat som ett användbart verktyg för sammanhållningspolitiken och att de har stärkt integrationen och samarbetet hittills. De har dock inte infriat förväntningarna om att bidra till att minska de sociala och territoriella skillnaderna och främja den miljömässiga hållbarheten.

För att förbättra strategiernas effekt när det gäller att minska skillnaderna rekommenderar kommittén att man ska förbättra framför allt kommunikationen och konnektiviteten mellan samarbetsparterna och uppmuntra ett ökat deltagande av det civila samhällets organisationer i genomförandet och övervakningen av strategierna.

De politiska beslutsfattarna måste därför stärka de politiska åtgärderna och öka det aktiva åtagandet när det gäller makroregionala strategier samt minska byråkratin. Inrättande av fungerande nätverkssamarbete, sammanlänkning och hantering av befintliga databaser är en annan viktig aspekt.

EESK anser att kommunikationen om makroregionala strategier måste förbättras för att öka synligheten för dessa strategier och främja nätverksarbete och deltagande.

Nätverks- och klustersamarbete bland arbetsmarknadens parter, lokala socioekonomiska aktörer och civilsamhällesorganisationer bör prioriteras både geografiskt och sektoriellt. Deras deltagande i beslutsfattandet, planeringen och utvärderingen av politiken är till mycket stor nytta för genomförandet av makroregionala strategier, och kan även öka sammanhållningen och den sociala och miljömässiga hållbarheten.

Slutligen föreslår EESK effektiva nätverk för utbildningsaktiviteter. Dessa skulle också kunna bidra till att förbättra resultaten när det gäller miljömässig hållbarhet. (jk)