Tillgängliga språk:

Ledare

Bästa läsare!

I slutet av juni tog vi avsked av Rumäniens EU-ordförandeskap, och som alltid innebär ett nytt halvår ett nytt ordförandeskap. För tredje gången i landets historia tar Finland över det roterande ordförandeskapet, denna gång med mottot ”Ett hållbart Europa – en hållbar framtid”. Jag är övertygad om att Finland kommer att arbeta hårt för att göra EU:s globala ledarskap på området klimatåtgärder till verklighet på fältet.

Kommande evenemang

22 juli 2019, Aten, Grekland

Luca Jahier
, anförande vid Greklands ekonomiska och sociala råd

23–24 juli 2019

Offentlig hearing och informationsuppdrag: Utformningen av EU:s agenda för rättigheter för personer med funktionsnedsättning 2020–2030 
 

I korthet

EESK besöker Spanien för att bedöma nya ekonomiska modellers effekter på EU:s inre marknad

En EESK-delegation sammanträdde nyligen med fackliga företrädare, icke-statliga organisationer och lokala myndigheter i Malaga i Spanien som en del av en studie om nya ekonomiska modeller vars syfte är att bedöma deras långsiktiga effekter på EU:s ekonomiska modell.

Före detta ordföranden för EESK:s Arbetstagargrupp, Gabriele Bischoff, invald i Europaparlamentet

Gabriele Bischoff, som fram tills nyligen var ordförande för Arbetstagargruppen i Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, har valts in i Europaparlamentet som ledamot av S&D-gruppen. Hon ställde upp som kandidat i valet för partiet SPD i Berlin, Tyskland.

 

Dilyana Slavova deltog i ett högnivåmöte om EU-stöd till Tunisien

Dilyana Slavova, ordförande för EESK:s sektion för yttre förbindelser, deltog den 3 juli i ett internationellt evenemang som anordnades av EESK om ”The social and solidarity economy in Tunisia: the role and support of the EU” (den sociala och solidariska ekonomin i Tunisien: EU:s roll och stöd). Deltog gjorde även andra framstående talare såsom Samir Taïeb, Tunisiens jordbruksminister, och Michael Köhler, direktör för Grannskap Syd, Europeiska kommissionen.

EESK-nyheter

EESK uppmanar till en socialt rättvis energiomställning och en permanent dialog med medborgarna

Vid EESK:s plenarsession i juni hölls en debatt med kommissionsledamot Maroš Šefčovič om framtiden för Europas energiunion. Man fastställde även kommitténs ståndpunkt i fråga om den föreslagna EU-strategin för en långsiktig minskning av växthusgasutsläppen.

EESK uppmanar EU:s ledare att stärka eurons internationella roll

I ett nyligen antaget yttrande uppmanade EESK EU:s ledare att förbättra sina ansträngningar att stärka eurons internationella roll. En stark euro skulle bidra till EU-medborgarnas och företagens välstånd, upprätthålla gemensamma värden och främja gemensamma intressen, anser EESK.

Makroregionala strategier: EESK kräver förbättringar

EESK uppmanar till en förbättring av de makroregionala strategierna och lägger i ett förberedande yttrande fram en uppsättning politiska förslag på hur deras fulla potential kan förverkligas.

Storstilad start för Tour de France – EESK står värd för evenemang om ren rörlighet

För att uppmärksamma starten av Tour de France stod EESK värd för en presentation av en bok om den italienske tävlingscyklisten och krigshjälten Gino Bartali, med bokens författare, journalisten Alberto Toscano, den 3 juli. Vid evenemanget hölls även en debatt om ren rörlighet.

Medierna bör sluta att skildra funktionsnedsättningar ur ett välgörenhetsperspektiv

Med sina ofta endimensionella eller ”tycka synd om”-skildringar av personer med funktionsnedsättning, kryddade med myter och missuppfattningar, och sitt alltjämt otillräckliga utbud av nyheter och underhållningsprogram som uppfyller kriterierna för full tillgänglighet, har de europeiska medierna fortfarande en lång väg kvar att gå innan deras rapportering om funktionsnedsättningar är korrekt och inkluderande.

Väsentliga tjänster bör göras tillgängliga för alla

Ett bättre genomförande av den europeiska pelaren för sociala rättigheter med särskild inriktning på främjandet av väsentliga tjänster stod på dagordningen vid plenarsessionen i juni, där ledamöterna antog ett yttrande på eget initiativ i frågan, med Raymond Hencks och Krzysztof Balon som föredragande.

EU:s ledare uppmanas att göra Europa världsledande i fråga om hållbar utveckling

De nationella ekonomiska och sociala råden och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) skickade ett budskap till EU:s ledare från Rom, där de möttes den 13–14 juni för att diskutera sin roll när det gäller en hållbar utveckling i Europa och den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

EU bör bemöta överträdelser av rättsstatsprincipen på ett mer övergripande sätt

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén har uppmanat EU att anta en mer proaktiv strategi för att ta itu med det ökande antalet överträdelser av rättsstatsprincipen runt om i EU, med tanke på att de skulle kunna trappas upp till en fullskalig kris i fråga om demokrati och grundläggande rättigheter och friheter.

EESK redo att stödja det finländska ordförandeskapets klimatåtgärder

Att få EU att åta sig att minska utsläppen avsevärt för att uppnå klimatneutralitet senast 2050 är det främsta målet för Finlands EU-ordförandeskap, som inleddes den 1 juli. EESK kommer att stödja ordförandeskapets klimatåtgärder och fortsätta sitt eget arbete för att skapa en EU-ram som möjliggör klimatinitiativ ledda av medborgare och lokalsamhällen.

Nyheter från grupperna

Sänkta bolagsskatter leder till ökade investeringar visar en färsk studie

från EESK:s arbetsgivargrupp

Bolagsskatter är den skattetyp som påverkar den ekonomiska tillväxten mest negativt. Tvärtemot allmänhetens uppfattning har det inte skett någon minskning av bolagsskatteintäkterna i förhållande till BNP de senaste 40 åren. Länder som under de senaste åren har minskat sina effektiva bolagsskattesatser har sett ökade investeringar under de följande åren. Detta är några av slutsatserna i en färsk studie som utarbetats på uppdrag av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén på begäran av Arbetsgivargruppen.

Debatt i EESK:s arbetstagargrupp om sysselsättning, konvergens och sociala rättigheter i Rumänien

av EESK:s arbetstagargrupp

Arbetstagargruppen höll ett extra sammanträde i Bukarest, Rumänien den 25 juni, där man diskuterade arbetstagarrättigheter och social konvergens: ett Europa med gemensamma värderingar. Oliver Röpke, ordförande för Arbetstagargruppen, gratulerade det rumänska ordförandeskapet till flera resultat som är avgörande för att förbättra arbetstagarnas liv, såsom inrättandet av Europeiska arbetsmyndigheten och direktiven om balans mellan arbete och privatliv samt öppna och förutsägbara arbetsvillkor.

Arno Metzler, ordförande för gruppen Mångfald Europa, deltar i UNAF:s stämma

av EESK-gruppen Mångfald Europa

Den 22–23 juni höll Frankrikes nationella förbund för familjeorganisationer (UNAF) sin stämma i staden Reims. Arno Metzler inbjöds att delta i evenemanget av Christiane Basset, vice ordförande i UNAF och medlem i grupp III. Det huvudtema som diskuterades var deltagandedemokrati och de förmedlande organens roll.

Snart på EESK / kulturella evenemang

EESK visar upp Finlands kultur under en särskild kväll

EESK anordnar en finländsk afton den 17 juli för att markera starten på Finlands ordförandeskap för Europeiska unionens råd. På programmet står musik och danser som är typiska för Finlands kultur och traditioner.