Artificiell intelligens i Europa: ingen får lämnas på efterkälken

Utvecklingen av artificiell intelligens i Europa bör vara så brett inkluderande som möjligt, menar EESK i sin bedömning av kommissionens samordnade plan om artificiell intelligens. Genom politiken bör man säkerställa att det civila samhället drar nytta av de många fördelarna med AI samtidigt som man minimerar riskerna för t.ex. manipulering av demokratiska processer.

I sitt yttrande om Samordnad plan om artificiell intelligens understryker EESK att den AI-relaterade politiken måste involvera alla samhällsaktörer, inklusive företagen, arbetstagarna och konsumenterna. Detta innebär att man måste säkerställa tillgängligheten till data och infrastruktur, tillgången till användarvänliga produkter liksom till kunskap och kompetens.

Särskilda åtgärder bör vidtas för att öka kvinnors kompetens inom artificiell intelligens och uppmuntra dem att arbeta inom AI, menar föredraganden, mot bakgrund av att rapporter visar att färre kvinnor än män arbetar inom IKT i alla EU-länder (1,5 miljoner kvinnor av totalt 8,9 miljoner 2018 enligt siffor från Eurostat).

Utbildningssystemen i medlemsstaterna måste ses över för att förbereda Europas unga på en värld där AI har slagit igenom. Läroplanerna från grundskolan till universiteten måste reformeras för att garantera en stark grund inom vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik samt kritiskt tänkande. Detta kommer att bidra till att täcka efterfrågan på färdigheter i Europa där det, enligt kommissionen, 2018 fanns 600 000 otillsatta tjänster för digitala experter.

Samtidigt kommer dagens arbetstagare som riskerar att förlora sina arbeten att behöva delta i livslångt lärande och fortbildning för att uppgradera sin kompetens eller omskola sig för nya uppgifter, eftersom AI sannolikt kommer att förändra arbetets natur snarare än att helt och hållet ta död på arbetstillfällena.

EESK anser att utbildning bör vara ett centralt inslag i de nationella AI-strategierna och efterlyser även mer EU-medel till stöd för reformerna.

För att se till att AI gagnar hela samhället föreslår EESK att EU ska anta den tredelade ramen för hållbar utveckling som riktlinje för den framtida utvecklingen inom AI: ”Om AI innebär fördelar för samhället – i en anda av hållbar utveckling – genom att ge upphov till ekonomiskt välstånd, ett friskt och välmående samhälle och om det samtidigt är bra för miljön, kan AI klassas som ’en god kraft’ och på så vis stilla den utbredda oron kring tekniken” menade föredraganden för yttrandet, Tellervo Kylä-Harakka-Ruonala. (dm)