EESK anser att det bör vara en grundläggande rättighet att få åldras med värdighet. Européerna lever allt längre, och det är en god nyhet. Med åldrandet uppstår dock nya sociala, ekonomiska och hälsorelaterade utmaningar som påverkar både de äldre, deras familjer och samhället. Denna fråga har alltför längre nonchalerats och man har inte planerat för de växande behoven hos äldre personer, menar EESK. I ett yttrande som antogs den 15 maj lyfter EESK fram den enorma potential som äldre personer innebär för nya arbetstillfällen och den tekniska utvecklingen.

Hemvårdare, personliga assistenter, vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor är några av de arbeten där flest arbetstillfällen kommer att skapas i framtiden. Deras kunskap och utbildning är direkt koppad till äldre människors välbefinnande.

”Vi föreslår att det ska inrättasett europeisk minimiutbildningsprogram för gerontologisjuksköterskor, undersköterskor, vårdbiträden och vårdare, som omfattar inte bara tekniska utan även sociala och mänskliga aspekter för att möjliggöra och stärka såväl arbetstagarnas rörlighet som servicen till äldre personer”, säger Marian Krzaklewski, föredragande för detta EESK-yttrande. Utbildningen bör underlättas genom IKT-verktyg. EESK rekommenderar också att man inrättar en gemensam EU-ram som ska omfatta de bästa inslagen i de befintliga utbildningsprogrammen.

Äldre människor vill kunna bo kvar så länge som möjligt i sina hem. För EESK är det viktigt att man respekterar deras vilja och önskemål, i dialog med deras familjemedlemmar och anhöriga. ”Valet kan dock inte längre stå endast mellan vård i hemmet och på ett vårdboende”, underströk medföredraganden till yttrandet, Jean-Pierre Haber. ”Alternativa boendeformer finns redan, och de som ännu inte byggts måste vara inriktade på att underlätta ett självständigt liv. De måste utformas på basis av människors personliga situation och eventuella specifika sjukdomar som de har”.

EESK efterlyser även en bättre användning av innovationer inom digital teknik: telemedicin, sensorer, elektroniska patientkort och elektroniska patientjournaler samt hemautomation, som inte bara skulle stärka äldre människors självständighet utan även göra vården mer effektiv och säker. (sma)