Medborgarna i centrum för debatten om EU:s framtid

Under två dagar, den 5–6 maj, öppnade Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i egenskap av företrädare för det civila samhället, sina dörrar för den "europeiska medborgarpanelen", som samlade ett hundratal medborgare som företrädde mångfalden i 27 medlemsstater, med undantag för Storbritannien.

Detta möte anordnades av kommissionen på initiativ av den franska regeringen och i partnerskap med kommittén, som stod värd för denna "premiär".  

Panelens deltagare redogjorde för sin oro, sina farhågor och sina förhoppningar beträffande morgondagens Europa i syfte att kartlägga de tolv frågor som européerna betraktar som viktigast. De berör alla områden av livet, såsom arbetslöshet, utbildning, migration, miljö, klimat, hälsa, försvar och säkerhet. Kort sagt fick varje medborgare möjlighet att uttala sig om EU:s framtid.

Från och med den 9 maj kommer frågeformuläret, som har blivit ett "alleuropeiskt verktyg" för det samråd som kommissionen genomför, att finnas på nätet och vara tillgängligt för alla EU-medborgare, inför toppmötet i Sibiu i maj 2019. 

EESK:s ordförande Luca Jahier underströk den unika karaktären hos detta projekt, som "kräver att man hittar vägen medan man går", samt vikten av att diskutera de frågor som EU-medborgarna föreslagit. Ordföranden försäkrade också paneldeltagarna om att deras åsikter kommer att beaktas: "Mångfalden av åsikter, det kulturella och språkliga sammanhanget, är källan till vårt europeiska områdes rikedom."

Enligt Thierry Libaert, medlem i grupp III, får den europeiska medborgarpanelen inte bli ett evenemang utan uppföljning efter att den lämnat Bryssel. Den måste följas upp överallt där deltagarna befinner sig, genom att EESK-ledamöterna fortsätter detta projekt i sina medlemsstater.

Tanken på att välkomna den europeiska medborgarpanelen föddes vid EESK:s plenarsession i februari 2018. Nathalie Loiseau, Frankrikes minister med ansvar för Europafrågor, som var inbjuden till plenarsessionen, redogjorde för det europeiska samråd som president Emmanuel Macron föreslagit. Mot denna bakgrund erbjöd Georges Dassis (EESK:s avgående ordförande) och Luca Jahier (tillträdande ordförande) kommitténs aktiva och omedelbara deltagande, med hänvisning till de framgångsrika resultaten av kommitténs samråd i medlemsstaterna under 2017 inom ramen för Jean-Claude Junckers vitbok om EU:s framtid. (ehp)