EESK efterlyser en europeisk energiunion som involverar och gynnar alla EU-medborgare

EESK stöder helhjärtat energiunionens mål och uppmanar det europeiska samhället att till fullo engagera sig i detta projekt. Energiunionen är inte enbart relevant för politikområden såsom energi, transport och klimat utan erbjuder en rad möjligheter att göra EU mer demokratiskt, sammanhållet, konkurrenskraftigt och rättvist. I detta syfte är en ändamålsenlig energidialog med det organiserade civila samhället på europeisk, nationell, regional och lokal nivå av avgörande betydelse.

I det yttrande som EESK antog vid plenarsessionen i april redogör Toni Vidan och Christophe Quarez för framstegen mot en europeisk energiunion, efter offentliggörandet av kommissionens tredje rapport i ämnet i november 2017.

Det organiserade civila samhället måste ha en aktiv och bestående roll. En ändamålsenlig energidialog förutsätter samordnade insatser från samtliga EU-institutioner och deras ledamöter, både i Bryssel och på fältet i medlemsstaterna, så att man kan diskutera de fördelar med och hinder för energiunionen som kan finnas, involvera medborgarna i utformningen av energiomställningsplanerna och anordna offentliga debatter om hur människor ser på energifrågan i Europa i ett framtidsperspektiv.

Kommittén föreslår en rad praktiska lösningar för att försöka överbrygga befintliga hinder, t.ex. en social pakt för en medborgardriven energiomställning, en europeisk informationstjänst för energi, en europeisk fond för anpassning till energiomställningen och ett grönt Erasmus Pro-program. (mp)