Lärlingsutbildningar av god kvalitet i EU: lyssna på lärlingarna

Lärlingssystemen bör utformas med aktivt deltagande av de direkt berörda – lärlingarna själva och deras organisationer. Detta är EESK:s huvudsakliga reservation avseende den föreslagna ramen för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet, som EESK emellertid anser kommer att bidra till att höja standarderna i hela EU.

Ungdoms- och föräldraorganisationer, studentföreningar och lärlingarna själva betraktas inte som naturliga intressenter när man utvecklar lärlingsutbildningar, men eftersom det är de som huvudsakligen berörs av sådana system bör de få delta i utformningen, styrningen och genomförandet av dem, säger EESK i ett yttrande som antogs den 19 april om förslaget till rådets rekommendation om en europeisk ram för ändamålsenliga lärlingsutbildningar av god kvalitet.

Det är mycket viktigt att involvera arbetsmarknadsparterna, såsom görs i förslaget, men det är också viktigt att erhålla stöd från dessa andra nyckelgrupper, betonar kommittén, som tog hjälp av Europeiska ungdomsforumets sakkunskaper när den utarbetade sin ståndpunkt.

Lärlingsutbildningar kan dock inte undanröja arbetslösheten. EESK betonar att lärlingsutbildningar kan bidra till att förbättra människors chanser att hitta ett jobb, men arbetslöshet är en komplex företeelse som måste hanteras utifrån olika synvinklar.

EESK välkomnar generellt förslaget eftersom det innehåller en gemensam förståelse av vad som utgör en lärlingsutbildning av hög kvalitet och fastställer dess huvudsakliga kännetecken – ett skriftligt avtal, regler om lön, arbetstider, socialt skydd, hälsa och säkerhet osv.

EESK välkomnar bestämmelsen om att ge små och medelstora företag stöd för att upprätta högkvalitativa lärlingsutbildningar, och gränsöverskridande rörlighet för lärlingar är också ett plus.

Kommittén erbjuder sig att övervaka genomförandet av den nya ramen i medlemsstaterna ur det organiserade civila samhällets synvinkel.