EESK rekommenderar ytterligare åtgärder för att få till stånd ett stabilt, välmående och motståndskraftigt EMU

Kommittén är helt övertygad om att EMU i detta skede ännu inte är motståndskraftigt och stabilt nog för att effektivt stå emot framtida kriser. Kommittén förordar därför ett fullbordande av EMU och uppmanar beslutsfattarna att uppnå en bredare och snabbare politisk överenskommelse om hur man kan få till stånd en djupgående och reell europeisk monetär union, vilket är det slutliga målet.

"Ytterligare steg för EMU måste baseras på en stabil gemensam ståndpunkt som omfattar samtliga medlemsstater, men det är tydligt att en gemensam strategisk vision saknas i den pågående politiska debatten", sade Mihai Ivaşcu, föredragande för EESK:s senaste yttrande om kommissionens EMU-paket.

Stefano Palmieri, ordförande för ECO-sektionen och medföredragande, sade: "Fullbordandet av EMU kräver ett starkt politiskt engagemang, effektiv styrning och en bättre användning av den tillgängliga finansieringen. Nya finansiella instrument för att förebygga kriser och motverka konjunkturförstärkande åtgärder måste utvecklas."

EESK anger tydligt i sitt yttrande att den nya europeiska valutafonden inte får fungera som en gyllene fallskärm. I stället bör dess roll vara att förhindra bankkriser, stödja den ekonomiska utvecklingen och absorbera chocker.

EESK anser även att de föreslagna nya budgetinstrumenten ska integreras i EU:s budget, som en makroekonomisk stabiliseringsfunktion för euroområdet och en särskild konvergensmekanism för medlemsstater som är på väg att ansluta sig till euron.

Kommittén avgav ett separat yttrande om Stöd till strukturreformer i medlemsstaterna som svar på kommissionens förslag.

EESK föreslår i sitt yttrande bland annat att en tydlig strategi för stödprogrammet för strukturreformer ska utvecklas och att dess anslag ska ökas utan att detta inverkar negativt på budgetarna för andra, lika viktiga fonder.

Ytterligare information finns på vår webbplats. (jk)