Europeiska medborgarinitiativets dag – verkligt medborgardeltagande efterlyses

Sex år efter det att det europeiska medborgarinitiativet infördes, och efter upprepad konstruktiv kritik och uppmaningar till förbättringar, särskilt från Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) och andra institutioners sida, har Europeiska kommissionen slutligen föreslagit ändringar i detta viktiga verktyg för deltagardemokrati.

I samband med den sjunde upplagan av EESK:s Europeiska medborgarinitiativets dag presenterade kommissionens första vice ordförande Frans Timmermans de viktigaste ändringarna, nämligen en sänkning av åldern från 18 till 16 år och en förenkling av uppgiftskraven för undertecknande av initiativ.

Temat för Europeiska medborgarinitiativets dag var "Att arbeta tillsammans", och man underströk värdet av samarbete och delat ansvar när det gäller att främja ett aktivt medborgarskap.

EESK:s ordförande Georges Dassis välkomnade kommissionens initiativ som ett stort steg framåt i fråga om förenkling och minskning av den administrativa bördan, men beklagade att uppföljningen inte hade stärkts i det nuvarande förslaget. "Framgångsrika europeiska medborgarinitiativ måste leda till dialog och ordentlig uppföljning på EU-nivå", uppmanade han.

I sitt huvudanförande betonade Luca Jahier, EESK:s nya ordförande, betydelsen av artikel 11 i EU-fördraget, som innehåller en rättslig skyldighet för EU-institutionerna att samråda och föra en dialog med det civila samhället och medborgarna. "Ett välfungerande europeiskt medborgarinitiativ bör stärka medborgarnas inflytande, det bör ge dem en röst, en känsla av tillhörighet och identitet, vilket skulle bidrar till att bygga upp förtroendet och återupptäcka solidariteten i det europeiska projektet. EESK har därför alltid varit en stark förespråkare av Europeiska medborgarinitiativet."

Under tre workshoppar uttryckte deltagarna genomgående en önskan om att EU skulle bli mer deltagarinriktat, och man uppmanade de europeiska och nationella ledarna att lyssna på medborgarna. (sma)