Att uppnå ett socialt AAA-kreditbetyg för EU kräver politiskt engagemang och tillräcklig finansiering

EESK efterlyser en tillräcklig finansiering för genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter. För att förverkliga den sociala pelaren krävs förbättringar i medlemsstaterna och ett gediget engagemang i fråga om budget, investeringar och löpande utgifter.

Det succesiva genomförandet av pelaren kräver inte bara ett engagemang från medlemsstaterna utan även ett aktivt egenansvar, ansvarstagande och delaktighet från alla andra berörda aktörer, samt en tillräcklig finansiering som speglar detta.

"De viktigaste faktorerna när det gäller finansieringen kommer att vara ökad flexibilitet i EU:s budgetregler för offentliga investeringar, ett fullständigt utnyttjande av de europeiska strukturfonderna och rättvis beskattning", menar Anne Demelenne (Arbetstagargruppen, BE), som är föredragande för yttrandet om denna fråga.

Kommittén är övertygad om att tillräckliga sociala investeringar kommer att vara avgörande för att se till att medlemsstaterna kan uppnå de fastställda målen. Utrymme för lämpliga anslag skulle kunna skapas inom medlemsstaterna och med hjälp av EU-program. Befintliga EU-instrument bör användas för att stödja offentliga investeringar i medlemsstaterna. 

Anne Demelenne: "Principerna i den sociala pelaren och behovet av att genomföra den bör utgöra en av riktlinjerna i de kommande förhandlingarna om EU:s nästa fleråriga budgetram efter 2020. Kommittén anser liksom Europaparlamentet att det nuvarande taket på 1 % för EU:s utgifter bör höjas."

Större offentliga investeringar inom medlemsstaterna kan också främjas genom en lämplig skattepolitik och en gyllene regel för offentliga investeringar som har ett socialt syfte. Utöver nationella offentliga medel och EU-medel anser EESK att investeringar från den privata sektorn kan bidra på vissa områden.(jk)