Utländska direktinvesteringar kräver grundlig granskning för att skydda den nationella säkerheten och den allmänna ordningen i EU

Foreign Direct Investment

Utländska direktinvesteringar är en viktig källa till tillväxt, sysselsättning och innovation och har alltid varit väsentliga för att stödja den ekonomiska och sociala utvecklingen i EU. De innebär emellertid också risker för den nationella säkerheten, och det behövs en lämplig ram för granskning av sådana investeringar.

"Utländska investeringar i viktig teknik och känslig infrastruktur såsom energi och vattenförsörjning samt finansiella tjänster måste kontrolleras", sade Christian Bäumler, föredragande för EESK:s yttrande om granskning av utländska direktinvesteringar, som antogs av EESK vid plenarsessionen den 19 april.  Granskningen av investeringar i företag av strategisk betydelse för den nationella säkerheten eller den allmänna ordningen i EU är ofullständig och dåligt samordnad. Inte alla medlemsstater har granskningsförfaranden och i länder utan sådana mekanismer granskas inte investeringarna. EESK betonade att ett system på EU-nivå måste hantera skillnaderna mellan medlemsstaterna och samtidigt trygga de nationella och europeiska intressena.

Under de senaste 10 åren har investeringarna från tredjeländer ökat i EU och de flesta kommer från USA, Kanada och Schweiz, följt av Brasilien, Kina och Ryssland. Det har uttryckts farhågor om att vissa utländska investerare, framför allt statliga investerare, varit intresserade av att förvärva europeiska företag som förfogar över viktig möjliggörande teknik och investera i strategiska industrisektorer, infrastruktur och andra tillgångar som är viktiga för medlemsstaternas och hela EU:s säkerhet.

EESK välkomnade kommissionens förslag till en förordning om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i EU, men konstaterade att problemets omfattning ännu inte är fullt känd eftersom kommissionen inte genomfört någon omfattande konsekvensbedömning av investeringsflödena.

"Den föreslagna EU-mekanismen för granskning är ett steg framåt, men den kan ännu inte skydda EU:s och medlemsstaternas intressen fullt ut. Systemet får i detta skede därför inte bli betungande, tidskrävande och dyrt", sade EESK:s medföredragande Gintaras Morkis. (sg)